Darovacia zmluva na nehnuteľnosť

darovacia zmluva na nehnuteľnosť

Darovacia zmluva na nehnuteľnosť

Darovacia zmluva je jedným z najfrekventovanejším spôsobov ako usporiadať svoje majetkové pomery ešte počas života. Najčastejším predmetom daru býva nehnuteľnosť. Takúto darovaciu zmluvu si môžete spísať sami alebo vám ju za poplatok vypracuje licencovaný právnik. Povedzme si niečo viac o darovacej zmluve na nehnuteľnosť.

Darovacia zmluva a jej náležitosti

Darovacia zmluva musí obsahovať náležitosti vyžadované zákonom na to, aby bola platná. Jedným z nich je uvedenie predmetu darovacej zmluvy. Predmetom darovacej zmluvy môže byť nehnuteľnosť napríklad byt, rodinný dom, pozemok. Pokiaľ je predmetom darovacej zmluvy nehnuteľnosť, táto vždy musí byť v písomnej forme.

Okrem povinnej náležitosti písomnej formy, ak je predmetom darovacej zmluvy nehnuteľnosť je potrebné, aby v darovacej zmluve boli  označené zmluvné strany menom, priezviskom, rodným priezviskom, dátumom narodenia, rodným číslom, trvalým bydliskom.

Na to, aby bola nehnuteľnosť ako predmet daru zadefinovaná v darovacej zmluve správne a prešla tak vkladovým konaním na katastri, musí obsahovať aj údaje požadované katastrálnymi predpismi.

Darovacia zmluva musí byť bezodplatná. Zmluvné strany taktiež musia prejaviť svoju vôľu a to tak, že darca dar prenecháva alebo sľubuje bezodplatne a obdarovaný dar prijíma.

Darovacia zmluva s vecným bremenom a záväzkom doopatrovania

V rámci darovacej zmluvy na nehnuteľnosť je možné zriadiť vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného bývania a užívania bytu, rodinného domu alebo jeho časti alebo doživotného užívania pozemku  (záhrady, vinohradu a podobne). Vecné bremeno zaručuje tomu, v prospech koho bolo zriadené teda darcu, že bude môcť v nehnuteľnosti bývať a užívať ju do konca života. Ten na ťarchu koho bolo vecné bremeno zriadené teda obdarovaného, je povinný toto vecné bremeno strpieť do konca darcovho života. Vecné bremeno bude mať darca zapísané v ťarchách na príslušnom liste vlastníctva v katastri nehnuteľností. Obdarovaný nemôže takúto nehnuteľnosť previesť na inú osobu, ani zaťažiť či zobrať si na ňu úver. V rámci darovacej zmluvy je možné dohodnúť medzi darcom a obdarovaným záväzok doopatrovania, teda obdarovaný doopatruje darcu do jeho smrti, ktoré sa síce nezapisuje ako ťarcha do katastra nehnuteľností na príslušný list vlastníctva, avšak je ako záväzok dohodnutý v zmluve právne uplatniteľný.

Neplatnosť darovacej zmluvy

Medzi najčastejšie prípady neplatnosti darovacej zmluvy podľa zákona sú napríklad, že darovacia zmluva ako právny úkon sa musí urobiť slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, inak sa považuje za neplatný. Neplatným je aj vtedy, ak ho urobila osoba, ktorá nemá spôsobilosť na právne úkony alebo ak ho urobila osoba konajúca v duševnej poruche, ktorá ju robí na tento právny úkon neschopnou. Tak isto darovanie ako právny úkon je neplatný, ak sa má podľa darovacej zmluvy plniť až po darcovej smrti. Tiež môže byť neplatná ak nespĺňa všetky náležitosti.

Preto je najlepšie obrátiť sa na profesionála, advokáta alebo notára. Ten Vám poradí a spíše profesionálnu darovaciu zmluvu, ktorá bude platná. Tu si pozrite čo všetko Vám ponúkne notár k vypracovaniu darovacej zmluvy.

Výhody darovacej zmluvy

Darca môže požadovať vrátenie daru, ak sa k nemu alebo k členom jeho rodiny obdarovaný správa tak, že porušuje dobré mravy. Takýmto konaním je napríklad neusporiadaný život obdarovaného alebo zavrhnutia hodné správanie obdarovaného k darcovi a podobne. Tento nárok si však darca musí uplatniť súdnou cestou.

Nevýhody darovacej zmluvy

Darca sa rozhodne darovať nehnuteľnú vec počas života napríklad jednému zo svojich detí, pričom ostatným svojím deťom nedaruje žiaden majetok. V dedičskom konaní po darcovi ako poručiteľovi môže byť tento dar započítaný na podnet ostatných dedičov a obdarovaný dostane o to menej z celého majetku. V prípade, že iný majetok po poručiteľovi už nezostal,  tak ostatní dedičia nemôžu žiadať započítanie takéhoto daru, lebo neexistuje hodnota majetku po poručiteľovi, na ktorú by dalo započítať, tak isto ostatní dedičia nemôžu žiadať vyplatenie podielov z darovanej nehnuteľnosti.

Všetko o predaji a kúpe nehnuteľnosti

Kúpa a predaj nehnuteľnosti- kúpna zmluva

Všetko o predaji a kúpe nehnuteľnosti

Nehnuteľnosť predávate alebo kupujete pár krát za život. Nejde pritom o jednoduchú záležitosť. Preto je vhodné si o predaji alebo kúpe pozisťovať informácie a premyslieť si ako budete postupovať. Ide o príliš veľa peňazí, aby ste to nechali na náhodu! Tu sa vám poskytneme niekoľko rád „ako na to“.

Zabezpečenie predaja alebo kúpy

Môžete sa rozhodnúť, že predaj alebo kúpu nehnuteľnosti budete riešiť „vo vlastnej réžii“. Aj napriek tomu, že podľa zákona si každý občan môže zabezpečiť predaj alebo kúpu svojej nehnuteľnosti sám, odporúčame pre vyvarovanie sa neskorších problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť v rámci predaja alebo kúpy (tieto popisujeme nižšie v článku), aby sa s danou záležitosťou obrátil na  v profesionála.  Buď na právnika s oprávneným poskytovať právne služby – advokát alebo notár, ktorý môže vykonávať správu majetku klienta, čo je určitou obdobou realitnej činnosti alebo na realitnú kanceláriu, ktorá je oprávnená podnikať v realitnej činnosti a má uzavretú zmluvu na poskytovanie právnych služieb s licencovaným právnikom.

Pokiaľ si chcete vybrať dôveryhodnú realitnú kanceláriu so skúsenými maklérmi, je potrebné si ju najprv preveriť! Ako nato sa dočítate tu. V krátkosti, musí podnikať legálne (platné živnostenské oprávnenie v predmete – realitná činnosť), mala by byť poistená pre prípad škody a ak vám poskytuje právne služby, musí mať zmluvu s licencovaným právnikom  (oprávnený poskytovať právne služby na základe platného oprávnenia).

Ak ste sa rozhodli osloviť právnika – advokáta alebo notára a chcete si preveriť, či je oprávnený poskytovať právne služby a je členom stavovskej organizácie – Slovenskej advokátskej komory SR alebo Notárskej komory SR, bude zapísaný v zozname advokátov na webstránke www.sak.sk alebo v zozname notárov na webstránke www.notar.sk. Tak isto právnika môžete požiadať, aby sa preukázal, že takéto oprávnenie na poskytovanie právnych služieb má.

Rozdiel medzi Realitnou kanceláriou a právnikom je, že advokáti a notári sú zo zákona poistení pre prípad škody, ktorú by spôsobili svojím klientom výkonom svojho povolania. V prípade preukázanej škody, za nich hradí škodu štát, ktorú si následne u nich regresne aj uplatňuje.

Zistenie stavu nehnuteľnosti a preverenie zmluvných strán

Pred kúpou nehnuteľnosti je potrebné overiť, či predávajúci je skutočným vlastníkom nehnuteľnosti a preveriť si právny a faktický stav nehnuteľnosti. Netreba zabudnúť overiť aj kreditibilitu kupujúceho. V tomto článku sa dozviete postup ako sa to robí.

Ak ste sa rozhodli riešiť kúpu a predaj cez realitnú kanceláriu alebo právnika, všetky potrebné kroky za vás vykoná profesionál.

Kúpna zmluva na nehnuteľnosť

Kúpnu zmluvu určite netreba podceniť. Pri prevode nehnuteľnosti je to tá najdôležitejšia vec. Môžete si ju vypracovať aj sami, no vystavujete sa riziku, že sa neskoršie vyskytnú problémy v súvislosti s takto vypracovanou zmluvou. Pri peniazoch, o ktoré pri nehnuteľnosti ide predsa nechcete, aby sa niečo pokazilo. Určite odporúčam obrátiť sa na právnika alebo overenú realitnú kanceláriu. Ak chcete vedieť viac o tom ako sa píše dobrá kúpna zmluva, pozrite sa sem.

Kúpna zmluva formou notárskej zápisnice a podanie kataster

V prípade, že sa rozhodnete pre právnika, notár vie poskytnúť komplexný servis ohľadom predaja nehnuteľnosti. Hlavne vypracovať kvalitnú kúpnu zmluvu a podať ju elektronicky na kataster v zrýchlenom konaní so zníženým správnym poplatkom o 48€. V prípade, že kupujete za hotovosť, môžte rovno využiť aj notársku úschovu na najbezpečnejší prevod nehnuteľnosti, aký je momentálne na trhu dostupný. Tu sa dozviete viac.