Závet a listina o Vydedení

Závet  a Listina o vydedení u notára formou notárskej zápisnice

Spoľahnite sa na svoj závet na 100%, keď je spísaný u notára!

  Meno:*

  Telefón:*

  Email:*

  Vec:

  Ako chcete komunikovať?

  EmailomTelefonicky

  Kontaktujeme Vás do 24 hodín

  Závet a Listina o vydedení spísané vo forme notárskej zápisnice sa pri dedení vždy nájdu a budú len veľmi ťažko spochybniteľné!

  Závet - notár BB

  Závet vo forme notárskej zápisnice

  Prečo závet vo forme notárskej zápisnice? Pretože závet, ktorý si spíše človek sám, býva často neplatný. V tomto prípade je naozaj lepšie obrátiť sa na profesionála.

  Notár Vám poradí ako má závet vyzerať, čo má obsahovať, aby vyjadroval vašu poslednú vôľu. Následne Vám vyhotoví závet vo forme notárskej zápisnice, ktorá je verejnou listinou t.j. má silu dôkazu, táto sa považuje za platnú, všetko, čo je v nej uvedené sa považuje za pravdivé, pokiaľ sa nepreukáže opak.

  Závet notár zaregistruje aj do registra závetov a registra listín, takže nie je sfalšovateľný a pri dedičskom konaní sa určite objaví.

  Ak potrebujete vyhotoviť závet pre osobu zrakovo, sluchovo alebo rečovo postihnutú alebo osobu, ktorá nemôže čítať alebo písať z určitého dočasného dôvodu (choroba, úraz a pod.), nie je to prekážka, tak isto oslovte notára, ten vyhotoví závet spolu so svedkami prípadne dôverníkom.

  Chcete uložiť svoj rukou písaný a podpísaný závet do registra závetov, aby sa neskôr našiel? V tomto prípade kontaktujte notára, ten Váš závet uloží do registra závetov a registra listín, a pri dedičskom konaní sa objaví.

  Vydedenie formou notárskej zápisnice

  Nie je jednoduché len tak vydediť potomka tak, aby listina o vydedení bola platná a účinná. Listina  o vydedení môže byť zažalovaná zo zákonných dôvodov a v spore sa môže preukázať, že Listina o vydedení je aj neplatná!

  Najlepšie je poradiť sa s notárom! Notár Vám nielen vyhotoví listinu o vydedení vo forme notárskej zápisnice, ktorá má také isté účinky ako spomínaný závet, ale poskytne aj právne poradenstvo, čo má Listina o vydedení obsahovať a z akých zákonných dôvodov je možné potomkov vydediť vzhľadom na Vašu situáciu! 

  Následne notár Listinu o vydedení zaregistruje do registra listín o vydedení a registra listín, ktorú si následne vylustruje notár.

  Závet a Listina o vydedení v jednej notárskej zápisnici

  Ak chcete zriadiť závet aj listinu o vydedení jedným úkonom, je to možné! Notár Vám ich spíše do jednej notárskej zápisnice s rovnakými účinkami. Poskytne Vám právne poradenstvo, aký závet a listina o vydedení sú vzhľadom na Vašu situáciu najvhodnejšie, uloží ich do registra závetov, listín o vydedení.

  Právne poradenstvo v dedičských veciach

  Ak potrebujete právne poradenstvo v už prebiehajúcom dedičskom konaní alebo v ešte nezačatom dedičskom konaní, alebo sa potrebujete poradiť o už existujúcom testamente, závete, listine o vydedení, neváhajte a kontaktujte notára, môže Vám to ušetriť neskoršie problémy! Prípadne kontaktujte notára cez formulár – Poradňa. 

  Darovanie počas života s vecným bremenom

  Ak ste sa predsa len rozhodli usporiadať svoje majetkové pomery pred smrťou, Darovanie nehnuteľnosti a zriadenie doživotného práva bývania a užívania nehnuteľností sú jednou z najlepších možností ako usporiadať svoje majetkové pomery ešte počas života. Týmto spôsobom môžete predísť mnohým komplikáciám. Tu sa dočítate viac