Všetko o závete

Závet

Závet – všetko čo potrebujete vedieť

Závet je ľudovo nazývaný aj testament alebo posledná vôľa. Umožňuje závetcovi, aby rozhodol, kto bude vlastniť a užívať jeho majetok po jeho smrti. Závetca môže rozhodnúť,  komu a aký konkrétny majetok odkáže, respektíve odkáže celý majetok jednej osobe.

Druhy závetu

Ak chcete svoj majetok usporiadať závetom, takýto závet si môžete spísať sami ako vlastnoručný závet (holografný závet) alebo zriadiť v inej písomnej forme (napísať na stroji alebo na počítači) za účasti svedkov (alografný závet) alebo vo forme notárskej zápisnice u notára.

 Holografný závet – písaný vlastnou rukou

Závetca (ten, kto spisuje závet) si môže zriadiť závet sám. Jednak ako vlastnoručný závet, ktorého celý text musí byť napísaný vlastnou rukou závetcu, musí v ňom byť uvedený deň, mesiac a rok, kedy bol podpísaný závetcom a musí byť aj vlastnoručne podpísaný závetcom.

Alografný závet – nepísaný vlastnou rukou

Závet, ktorý závetca nenapísal vlastnoručne, ale napríklad celý jeho text bol vyhotovený na počítači, musí závetca vlastnoručne podpísať a prejaviť pred dvoma súčasne prítomnými svedkami, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu, svedkovia sa na závet taktiež podpíšu.

Je potrebné vedieť, že svedkami pri spisovaní závetu nemôžu byť osoby nespôsobilé na právne úkony, osoby nevidomé, nepočujúce, nemé, tie ktoré neovládajú jazyk, v ktorom závetca závet ako prejav vôle robí a tie, ktoré majú podľa závetu dediť. Taktiež treba mať na pamäti, že zákonný a závetný dedič a osoby im blízke nemôžu pri vyhotovení závetu pôsobiť ako úradné osoby, svedkovia, pisatelia, tlmočníci alebo predčitatelia závetu.

Závet môže zriadiť aj osoba nevidomá, nepočujúca alebo nemá, ale už za prítomnosti troch svedkov s náležitosťami presne stanovenými Občianskym zákonníkom, kde odporúčame poradiť sa už s odborníkom (advokátom, notárom) o jeho náležitostiach tak, aby bol takýto závet zriadený závetcom, platný.

Forma závetu

Závet môže byť napísaný závetcom v obyčajnej písanej forme alebo u notára vo forme notárskej zápisnice. Závet spísaný závetcom sme si popísali v predchádzajúcom odseku.

V druhom prípade notár závetcovi pripraví závet vo forme notárskej zápisnice, ktorá kopíruje priania závetcu. Zároveň bude určite spĺňať všetky zákonom stanovené náležitosti. Takýto závet následne notár uloží do notárskeho centrálneho registra závetov a listín, aby sa nestratil. Pre viac informácií o závete zriadenom vo forme notárskej zápisnice sa dočítate tu.

Spoločné náležitosti závetu

Závetca môže zanechať univerzálny závet teda závet na celý svoj majetok (nehnuteľnosti, hnuteľné veci, práva, iné majetkové hodnoty) alebo môže odkázať respektíve rozdeliť svoj konkrétny majetok  medzi rôzne osoby (dedičov).  Z každého závetu však musí byť jasné, či závetca odkázal celý majetok a ide teda o univerzálny závet alebo chcel rozdeliť konkrétny majetok medzi konkrétnych dedičov. Ak závetca nerozhodol o všetkom svojom majetku platí, že na zvyšný nerozdelený majetok (ten, ktorý nebol spomenutý v závete) sa dedí zo zákona.

Okrem uvedenia majetku, musí  závetca uviesť v texte závetu dediča respektíve dedičov, ktorým odkazuje celý majetok alebo konkrétny majetok. Závetca môže určiť aj podiely závetných dedičov, pričom platí, že ak ich neuvedie, podiely dedičov sú rovnaké.

Závetca nesmie v závete podmieňovať nadobudnutie majetku dedičmi nejakými podmienkami alebo výhradami. Za podmienku alebo výhradu sa však nepovažuje:

  • Ak závetca ustanoví náhradného dediča za iného dediča, ktorý by zomrel skôr ako závetca.
  • Zriadenie vecného bremena v prospech určitej osoby priamo závetom.
  • Príkaz na započítanie daru osobe, ktorá závetca ako darca počas života obdaroval, a ktorá by po ňom mala znova dediť ako dedič.

V prípade, ak závet nespĺňa zákonom požadované náležitosti, je neplatný. Závet je vždy neplatný, ak ide o spoločný závet viacerých závetcov.

Kde uložiť závet?

Závet je možné uložiť doma u závetcu, u príbuzného, blízkej osoby, priateľa a podobne. Avšak závetca musí rátať s tým, že takýto závet sa nemusí po jeho smrti nájsť, nemusí byť predložený v dedičskom konaní, môže byť poprípade zničený a podobne. Aj preto je dobré, aby takýto originál závetu závetca uložil u notára do notárskej úschovy. Takýto závet notár zoberie nielen do notárskej úschovy a zaregistruje ho do notárskeho centrálneho registra závetov a listín. Následne aj iný notár ako súdny komisár prejednávajúci dedičstvo po závetcovi ako poručiteľovi takýto závet určite nájde. Takto je možné zabezpečiť, že bude závet spísaný poručiteľom nájdený a použitý.

Najčastejšou formou uloženia závetu je jeho zriadenie vo forme notárskej zápisnice u notára. Takýto závet následne notár uloží tiež do notárskeho centrálneho registra závetov a listín, aby sa nestratil.

Výhody závetu

Keď závetca odkáže svoj majetok závetom, môže so svojím majetkom disponovať až do svojej smrti. Osobe, ktorej ho odkázal, sa stane jeho majiteľom až po jeho smrti. Závetca tak isto môže kedykoľvek do svojej smrti závet zmeniť alebo odvolať. Závetca závetom taktiež zmení okruh dedičov, ktorí by inak po ňom dedili zo zákona, a môže ním rozdeliť majetok v inom pomere než by bol dedený zo zákona t.j. môže konkrétnemu dedičovi odkázať konkrétny majetok. Skrátka závetca ma kontrolu nad majetkom až do svojej smrti.

Nevýhody závetu

Ak je viac zákonných dedičov (potomkov) a niektorý z nich je v závete opomenutý, pričom ide o univerzálny závet na celý majetok, môže namietnuť relatívnu neplatnosť závetu. To znamená, že dostane polovicu zo zákonného podielu, ktorá by mu prináležala, ak by neexistoval závet. V prípade maloletého dediča, by tento dokonca dostal celý svoj zákonný podiel! Na to, aby niektorý potomok nenamietol relatívnu neplatnosť závetu, je potrebné spolu zo závetom spísať aj listinu o vydedení, ktorou vydedí svojho potomka zo zákonných dôvodov, ktoré samozrejme voči tomuto potomkovi musia existovať a musia byť pravdivé. Dôvody vydedenia môžu byť napadnuté na súde, napríklad z dôvodu, že nie sú dané (pravdivé).

Aj keď si môžete závet spísať doma sami, neodporúča sa to, pretože ak spravíte chybu a závet bude neplatný alebo sa nenájde, vy budete po smrti a už s tým nič nespravíte. Preto je najlepšie spísať závet u notára, formou notárskej zápisnice, ktorý bude uložený do centrálneho registra závetov a listín. Viac sa dočítate tu.

Vydedenie potomka

Osoba, ktorá zanecháva listinu o vydedení, môže vydediť potomka iba zo zákonných dôvodov, ktorými sú:

  1. potomok v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch,
  2. potomok o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať,
  3. potomok bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka,
  4. potomok trvalo vedie neusporiadaný život.

Pri vydedení zákon potomkami myslí nielen deti poručiteľa, ale aj vnukov, pravnukov a podobne. Pokiaľ to osoba, ktorá vydeďuje v listine o vydedení výslovne určí, vzťahujú sa dôsledky vydedenia aj na ďalších potomkov vydedených potomkov.

Listinu o vydedení si môže každý spísať vlastnoručne alebo mechanicky (na počítači, na stroji) za prítomnosti svedkov alebo notárom vo forme notárskej zápisnice. O náležitostiach listiny o vydedení a o jej zrušení platia tie isté zákonné ustanovenia ako o závete, v listine o vydedení však musí byť uvedený dôvod vydedenia. Tento vždy musí byť pravdivý a dostatočne široko uvedený.