Kúpna zmluva

Profesionálna kúpna zmluva formou notárskej zápisnice do 48 hodín, za ktorú ručí Notár

Notár pripraví všetky dokumenty, vybaví kataster elektronicky v 20-dňovom katastrálnom konaní a ešte ušetríte 48 € na správnom poplatku!

Vyplnte formulár a zistite cenu

Meno:*

Telefón:*

Email:*

Ako chcete komunikovať?

TelefonickyEmailom

Odpovieme Vám do 24h

Pri prevode nehnuteľností môže nastať celá rada problémov – od podvodu s vlastníctvom, problémom s vyplatením kúpnej ceny alebo zo zápisom do katastra.

Notár vie predísť týmto problémom a obmedziť riziko na minimum!

Kúpna zmluva

Výhody Kúpnej zmluvy vo forme notárskej zápisnice:

  • zmluvu spisuje právnik a je viazaný mlčanlivosťou,
  • zmluva spísaná vo forme notárskej zápisnice je verejnou listinou, t. j. má vyššiu dôkaznú silu. V prípade, ak niekto namietne jej platnosť, musí svoje tvrdenie preukázať,
  • notár ručí za zistenie totožnosti účastníkov zmluvy (pre prípady podvodu),
  • notár dbá o to, aby zmluva nebola jednostranne výhodná, t. j. aby práva a povinnosti zmluvných strán boli v rovnováhe,
  • zmluva spísaná vo forme notárskej zápisnice je po podpise uložená v Notárskom centrálnom registri listín, t. j. že je možné odkontrolovať prípadné zásahy do jej textu (v prípade falšovania),
  • notár je pre prípad spôsobenia škody poistený, sekundárne za neho zodpovedá štát,
  • zmluvu vo forme notárskej zápisnice môže notár spísať aj s osobou, ktorá je napr. hluchá, nemá, nevidomá, nemôže čítať alebo písať atď. (samozrejme za zákonných podmienok v prítomnosti svedkov, príp. dôverníka),
  • pri nehnuteľnostiach notár môže na žiadosť účastníkov podať návrh na vklad elektronicky a Vy ušetríte 48 € na správnom poplatku v 20-dňovom katastrálnom konaní,
  • notár Vás na základe jemu udeleného splnomocnenia bude zastupovať v katastrálnom konaní a vybaví všetky potrebné úkony,
  • notár môže na základe splnomocnenia zmluvných strán vo forme doložky k notárskej zápisnici vykonať opravu chýb v písaní, v počítaní alebo iných zrejmých nesprávností danej notárskej zápisnice.

Pozor na Riziká kúpy a predaja

Najčastejšie je problém s vyplatením ceny, hlavne ak kúpna cena nie je vyplatená pri podpise zmluvy. Na druhej strane býva problém, že vec nie je v stave, v akom by mala byť pri jej odovzdaní. Tiež sa stane, že kataster nepovolí vklad do katastra.

Existuje viacero spôsobov ako predísť rizikám. Napríklad využiť notársku úschovu pri prevode nehnuteľností na úschovu kúpnej ceny

Ak sa vypláca kúpna cena v splátkach, je dobré, ak si jej zaplatenie zabezpečíte formou vykonateľného exekučného titulu. To Vám zabezpečí, že si svoj nárok uplatníte priamo u exekútora, ktorý ho vymôže od kupujúceho, a nemusíte si ho uplatňovať najprv na súde.

Napríklad pri hnuteľnej veci, ako je kúpna zmluva na auto formou splátok, môže notár  vypracovať vykonateľný exekučný titul na osobu alebo firmu predávajúceho, ktorý umožňuje exekúciu majetku kupujúceho bez uplatnenia nároku na súde.

Vykonateľný exekučný titul

Vykonateľný exekučný titul formou notárskej zápisnice môžete využiť hlavne vtedy, ak je kúpna cena splatná po odovzdaní predmetu kúpy do užívania, napríklad pri splátkach. Na základe tejto zápisnice môže exekútor priamo vymáhať od kupujúceho bez uplatnenia na súde. Exekučný titul si môžete objednať tu.

Notárska úschova Peňazí pri prevode nehnuteľností

Notárska úschova Peňazí je obľúbený a častý spôsob prevodu peňazí pri kúpe a predaji nehnuteľnosti. Kupujúci najprv prevedie peniaze Notárovi a ten ich vydá predávajúcemu, ak sú splnené dohodnuté podmienky úschovy, t.j. predloží sa notárovi list vlastníctva na právne účely, na ktorom budú nehnuteľnosti prevedené na kupujúceho a budú bez tiarch. Predávajúci má zároveň istotu, že peniaze budú zaplatené dôveryhodne a právnej stránke čisto nestrannou osobou a riziko je tak obmedzené na minimum.

Kúpna zmluva na nehnuteľnosti

Ak chcete kúpnu zmluvu na byt, dom, garáž, pozemok alebo je to iná kúpno-predajná zmluva na mieru, oslovte notára. Ten Vám vám spolu s kúpnou zmluvou vyhotoví návrh na vklad do katastra nehnuteľností. Taktiež vyhotoví oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a všetky dokumenty, podá za Vás elektronicky na kataster, vďaka čomu bude aj správny poplatok nižší o 48 €, bude Vás taktiež zastupovať v katastrálnom konaní.

Dodatok k zmluve

Ak potrebujete opraviť alebo doplniť kúpnu zmluvu, notár pripraví dodatok.