Založenie a zmeny obchodných spoločností a družstiev

Založenie, zmeny, zlúčenie obchodných spoločností a družstiev

Založenie alebo zmeny spoločnosti za polovičný správny poplatok do 48h!

  Meno:*

  Telefón:*

  Email:*

  Vec:

  Ako chcete komunikovať?

  EmailomTelefonicky

  Kontaktujeme Vás do 24 hodín

  Vyplnte formulár a zistite cenu úkonu!

  Založenie a zmeny spoločností - notar BB

  Založenie, vznik a zmeny v spoločnosti s ručením obmedzeným (Sro)

   Pri založení Sro Vám Notár poskytne komplexné právne služby:

  • právne poradenstvo pri zakladaní a zmene Sro,
  • vyhotoví zakladateľskú listinu, spoločenskú zmluvu alebo ich zmeny vo forme notárskej zápisnice,
  • pripraví všetky ďalšie dokumenty k založeniu alebo zmene Sro potrebné pre účely živnostenského a obchodného registra,
  • vybaví potrebné úkony a konzultácie a pod. pred živnostenským a obchodným registrom, ak budú potrebné,
  • vykoná elektronické podanie na živnostenský register a obchodný register a bude vás zastupovať v konaní pred týmito orgánmi,
  • vykoná všetky potrebné úkony za polovičný správny poplatok na obchodný register vďaka elektronickému podaniu, na živnostenský register zadarmo, ak ide predmet podnikania týkajúci sa voľnej živnosti, za polovičný správny poplatok, ak ide o viazané a remeselné živnosti,
  • notár môže Vašu Sro prihlásiť aj na daň z príjmu a daň z pridanej hodnoty u príslušného správcu dane prípadne ohlásiť zmeny u správcu dane.

  Založenie, vznik a zmeny obchodných spoločností

  Akciová spoločnosť, jednoeurová akciová spoločnosť, iné obchodné spoločnosti (všeobecná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť) a družstvo

  Notár poskytne právne poradenstvo pri zakladaní a zmene týchto obchodných spoločností a družstva, vyhotoví zakladajúce dokumenty – zakladateľskú listinu alebo zmluvu, stanovy, iné zakladajúce listiny, zápisnicu o členskej schôdzi družstva, alebo ich zmeny vo forme notárskej zápisnice, pripraví všetky ďalšie dokumenty k založeniu alebo zmene v týchto obchodných spoločnostiach a družstve potrebné pre účely živnostenského a obchodného registra, zabezpečí prípadné konzultácie v súčinnosti s týmito úradmi, vykoná elektronické podanie na živnostenský register a obchodný register vďaka čomu bude správny poplatok znížený o polovicu a bude vás zastupovať v konaní pred týmito orgánmi. V rámci týchto úkonov môže notár Vašu obchodnú spoločnosť alebo družstvo prihlásiť aj na daň z príjmu a daň z pridanej hodnoty u príslušného správcu dane prípadne ohlásiť zmeny u správcu dane.

  Zlúčenie obchodných spoločností alebo družstiev

  Notár Vám zabezpečí komplexné právne úkony a poradenstvo pri zlučovaní obchodných spoločností a družstiev, ktoré sú podľa zákona možné, najmä však pri zlučovaní spoločností s ručením obmedzeným (s.r.o.)! Vypracuje zmluvu o zlúčení vrátane všetkej potrebnej dokumentácie, vykoná elektronické podanie na živnostenský register a obchodný register vďaka čomu bude správny poplatok znížený o polovicu a bude vás zastupovať v konaní pred týmito orgánmi, tak isto môže ohlásiť potrebné zmeny u príslušného správcu dane.

  Viete o významných zmenách pri zlučovaní obchodných spoločností účinných od 01.01.2018 ?! Informujte sa u notára, dostanete kvalifikované právne poradenstvo !

  Založenie, vznik a zmeny zahraničných právnických osôb

  Konáte za zahraničnú firmu chcete naštartovať svoje podnikanie na území SR? Notár Vám zabezpečí komplexné právne úkony a poradenstvo pri založení, vzniku a zmene v zahraničných právnických osobách (podnik alebo organizačná zložka), pripraví potrebnú dokumentáciu a poskytne poradenstvo, bude Vás zastupovať pred príslušnými úradmi.

  Splynutie/Rozdelenie a zmena právnej formy obchodných spoločností alebo družstiev

  Notár Vám zabezpečí komplexné právne úkony a poradenstvo pri splynutí/rozdelení alebo zmene právnej formy obchodných spoločností a družstiev, ktoré sú podľa zákona možné, najmä však pri splynutí/rozdelení alebo zmene právnej formy spoločností s ručením obmedzeným! Vypracuje zmluvu o splynutí/rozdelení alebo zmene právnej formy vrátane všetkej potrebnej dokumentácie, vykoná elektronické podanie na živnostenský register a obchodný register vďaka čomu bude správny poplatok znížený o polovicu a bude vás zastupovať v konaní pred týmito orgánmi, tak isto môže ohlásiť potrebné zmeny u príslušného správcu dane.

  Európske (nadnárodne) právne formy podnikania

  Ak potrebujete založiť na území SR európske (nadnárodné) formy podnikania, oslovte notára. Notár poskytne komplexné právne poradenstvo a pripraví všetky podklady, najmä osvedčenie o splnení podmienok podľa osobitných predpisov vo veci založenia,  vzniku, zmeny, premiestnenia sídla: európskej spoločnosti, európskeho družstva, európskeho združenia hospodárskych záujmov.