Exekučný titul

Exekučný titul na vymoženie svojich peňazí prostredníctvom exekútora bez uplatnenia nároku na súde

Ak sa chystáte požičať peniaze a nemáte 100% istotu, že Vám ich vrátia, využite exekučný titul na vymoženie svojich peňazí prostredníctvom exekútora a vyhnite sa tak súdnemu konaniu!

  Meno:*

  Telefón:*

  Email:*

  Ako chcete komunikovať?

  EmailomTelefonicky

  Odpovieme Vám do 24h

  Vyplnte formulár a zistite cenu úkonu!

  Exekučný titul - notár BB

  Notárska zápisnica ako exekučný titul

  Požičali alebo sa chystáte požičať peniaze tretej osobe na základe zmluvy o pôžičke alebo úvere? Chcete mať istotu, že sa vám peniaze vrátia bez toho, aby ste si svoj nárok museli uplatňovať v súdnom konaní?  Je dobré si návratnosť peňazí od dlžníka zabezpečiť vo forme notárskej zápisnice ako exekučného titulu.

  Notár Vám spíše notársku zápisnicu ako exekučný titul, v ktorej sa dlžník zaviaže, že v prípade, ak peniaze nesplatí do určitej dohodnutej lehoty, dlh bude vymožiteľný na základe priamo vykonateľného exekučného titulu. Na základe notárskej zápisnice ako exekučného titulu si veriteľ môže uplatňovať vymoženie svojej pohľadávky priamo cez exekútora bez toho, aby si musel zaplatenie peňazí dlžníkom uplatňovať v súdnom konaní.

  Zmluva o pôžičke s exekučným titulom

  Ak oslovíte notára vo veci spísania notárskej zápisnice ako exekučného titulu, ten Vám v rámci tejto služby môže pripraviť aj zmluvu o pôžičke alebo zmluvu o úvere respektívne ich zmenu, prípadne iný typ zmluvy alebo dohody, predmetom ktorej je zaplatenie peňazí (napríklad dohoda o urovnaní, dohoda o pokonávke a pod.).

  Exekučný titul na zaplatenie kúpnej ceny

  Ak ste uzavreli kúpno-predajnú zmluvu, ako predávajúci previedli na kupujúceho vlastníctvo a dohodli ste sa, že kupujúci zaplatí kúpnu cenu v splátkach alebo v neskoršej lehote, je dobré, ak si zaplatenie kúpnej ceny zabezpečíte notárskou zápisnicou ako exekučným titulom spísanou notárom. Kupujúci v notárskej zápisnici vyhlási, že v prípade, ak kúpnu cenu nezaplatí do dohodnutej lehoty súhlasí s tým, že notárska zápisnica sa stane priamo vykonateľným exekučným titulom, na základe ktorého si bude môcť predávajúci vymáhať svoj nárok priamo u exekútora. V rámci komplexnosti služieb Vám notár pripraví aj kúpnu zmluvu.

  Exekučný titul na vysporiadanie BSM dohodou po rozvode

  Ak ste uzavreli dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) so svojím  bývalým manželom/manželkou, exekučným titulom si môžete zabezpečiť zaplatenie odplaty plynúcej z vyporiadania BSM. V rámci komplexnosti služieb Vám notár pripraví aj dohodu o vyporiadaní BSM.