O úrade

Notár – Banská Bystrica

Notársky úrad notára JUDr. Barbory Behýlovej sídli v centre Banskej Bystrice, na Kapitulskej ulici číslo 21, v blízkosti Námestia SNP. Je to budova Diecézneho centra Jána Pavla II. na 1. poschodí. Za budovou sú 2 vyhradené parkovacie miesta.

Notársky úrad v diecéznom centre
Parkovanie Notársky úrad

Notársky úrad je na fasáde budovy označený orientačnou tabuľou „NOTÁR“, nachádza sa na 1. poschodí budovy,  v ktorej je výťah. Od Kapitulskej ulice je bezbariérový prístup.

Notársky úrad tvoria 3 miestnosti:

    • sekretariát na osvedčovanie podpisov a kópií listín,
    • kancelária notára s zasadacím priestorom pre konanie valných zhromaždení, dražieb, dedičských pojednávaní a pod.
    • malá kancelária.

Notársky úrad je pripravený na poskytovanie notárskych služieb:

  • aj vo väčšom rozsahu, pružný poskytnúť služby aj viacerým klientom v rovnakom čase,
  • s možnosťou vykonania úkonov aj mimo priestorov kancelárie notárskeho úradu, aj s využitím mobilnej kancelárie,
  • ako aj nad rámec úradných hodín, počas víkendov a sviatkov, po dohode s notárom.

Kolektív notárskeho úradu:

JUDr. Barbora Behýlová, notár
JUDr. Viera Rudnická, notársky koncipient
Lucia Klimová, zamestnanec

 

Notár BB - JUDr. Barbora Behýlová
JUDr. Barbora Behýlová

Notár – JUDr. Barbora Behýlová

JUDr. Barbora Behýlová získala vysokoškolské vzdelanie v oblasti právo na Právnickej fakulte Trnavskej Univerzity v Trnave. Rigorózne konanie ukončené odbornou skúškou a získaním titulu JUDr. absolvovala na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

JUDr. Barbora Behýlová pôsobila v advokácii, následne sa zamerala na notárstvo, pričom notársku prax vykonáva 10 rokov. Pôsobí v orgánoch Notárskej komory SR – je členom Legislatívnej a spolupracujúcim členom Analytickej skupiny Notárskej komory SR. Ovláda anglický a nemecký jazyk.

 

Príjemne a slušné vystupovanie!

Našich klientov si vážime a preto sa k ním Notár aj zamestnanci správajú s úctou, akú si zaslúžia.

Naše heslo je „vždy s úsmevom“ a poctivo ho dodržiavame.

Príďte sa presvedčiť na vlastné oči.

V úradných hodinách máme určite otvorené!

Počas úradných hodín nás vždy nájdete v Notárskom úrade v centre Banskej Bystrice, na Kapitulskej 21 v budove Diecézneho centra.

V budove sa nachádza výťah. Za budovou je parkovanie.