Registrácia záložného práva

Registrácia do registra záložných práv, Záložná zmluva, Zmluva o pôžičke alebo úvere

Notár Vám vykoná registráciu do notárskeho centrálneho registra záložných práv na počkanie!

  Meno:*

  Telefón:*

  Email:*

  Ako chcete komunikovať?

  EmailomTelefonicky

  Kontaktujeme Vás do 24 hodín

  Vyplnte formulár a zistite cenu úkonu!

  Záložne právo, záložná zmluva - Notar BB

  Prvotná registrácia záložného práva

  Do registra záložných práv sa registrujú záložné práva k zálohu, ktorým môžu byť napríklad pohľadávky, právo na výplatu peňazí z účtu v banke, hnuteľné veci a iné predmety, okrem nehnuteľností. Notár Vám na základe podpísanej zmluvy o zriadení záložného práva zo strany záložcu ako dlžníka a záložného veriteľa ako veriteľa vykoná registráciu do notárskeho centrálneho registra záložných práv na počkanie!

  Zmena registrácie záložného práva

  V minulosti ste mohli mať registrované záložné právo do registra záložných práv. Následne Vám veriteľ navýšil tú istú pôžičku, úver  alebo sa rozšíril prípadne zúžil predmet zabezpečenia záložného práva o ďalšie pohľadávky, hnuteľné veci alebo iné predmety. Mohlo sa tak stať na základe dodatku k zmluve o pôžičke alebo úvere, prípadne bola uzavretá ďalšia zmluva. Veriteľ od Vás požaduje zmenu údajov o záložnom práve, ktorým je zabezpečená pôvodná pôžička alebo úver. V tomto prípade ide teda o zmenu záložného práva.

  Notár Vám na základe podpísaného dodatku k zmluve o úvere alebo pôžičke alebo ďalšej zmluve, ktorá dopĺňa pôvodný úver či pôžičku, pripraví registráciu zmeny záložného práva na počkanie! 

  Výmaz registrácie záložného práva

  Ak ste splatili pôžičku, či úver, ktorá bola zabezpečená záložným právom, je potrebné toto záložné právo vymazať z registra záložných práv, aby voči Vašej osobe nebola vedená táto ťarcha. Neskôr by Vám to mohlo skomplikovať situáciu, ak by ste žiadali o ďalší úver, či pôžičku!

  Pre výmaz záložného práva z registra záložných práv potrebujete kvitanicu veriteľa – potvrdenie o splatení dlhu. Ak ju nemáte, notár Vám poradí ako ju získať! Následne vykoná výmaz záložného práva z registra záložných práv na počkanie!

  Výpis z registra záložných práv na osobu záložcu

  Notár Vám vydá výpis o skutočnosti, že na Vaše meno ako záložcu nie je vedené žiadne záložné právo alebo koľko a akých záložných práv je na Vašu osobu vedených.

  Vyhotovenie záložnej zmluvy

  Ak riešite pôžičku ako dlžník alebo veriteľ a nemáte záložnú zmluvu, notár Vám vie vyhotoviť  záložnú zmluvu na záloh, ktorým budú nehnuteľné aj hnuteľné veci, pohľadávky, iné predmety dlžníka ako záložcu a zaregistruje ju registra záložných práv.

  Notár všetky dokumenty vyhotoví vo forme notárskej zápisnice, ktorá je verejnou listinou s vyššou dôkaznou silou.

  V prípade zálohu nehnuteľnosti, notár pripraví návrh na vklad do katastra nehnuteľností. Všetky potrebné dokumenty podá elektronicky do katastra v zrýchlenom konaní v trvaní 20 dní: Bude Vás zastupovať v katastrálnom konaní a vy ešte ušetríte správny poplatok vo výške 48€.

  Notár Vám tak isto vyhotoví aj zmluvu o pôžičke, úverovú zmluvu, dohodu o urovnaní a pod. všetko vo forme notárskej zápisnice.

  V prípade, že záloh má menšiu hodnotu ako požičaná suma, môžte sa poistiť priamo vykonateľným exekučným titulom, na základe ktorého si budete môcť vymáhať svoj nárok priamo u exekútora, bez ťahania sa po súdoch. Exekučný titul Vám vie vypracovať len Notár vo forme notárskej zápisnice.