Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM)

Zúženie, Rozšírenie alebo Vyporiadanie – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM)

  Meno:*

  Telefón:*

  Email:*

  Vec:

  Ako chcete komunikovať?

  EmailomTelefonicky

  Kontaktujeme Vás do 24 hodín

  Zúženie alebo rozšírenie BSM počas manželstva, vybavíte len u Notára!

  V prípade, že si nie ste istý, čo potrebujete, kontaktujte nás a poradíme Vám!

  Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM) - notár BB

  Čo je Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM)?

  Keď sa nachádzate v manželstve, všetok majetok po vzniku manželstva nadobúdate do BSM! Sú však výnimky, kedy počas manželstva nenadobúdate majetok do BSM, a to ak majetok získate nasledovným spôsobom:

  • dedičstvom,
  • darom,
  • reštitúciou,
  • veci, ktoré slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov.

  Ak chcete nadobudnúť konkrétny majetok spadajúci do BSM do výlučného vlastníctva – ide o Zúženie BSM.

  Ak potrebujete výlučný majetok, ktorý ešte len idete nadobudnúť, pridať do BSM – potrebujete Rozšírenie BSM.

  Zúženie BSM počas manželstva

  Pokiaľ  chcete nadobudnúť peniaze, nehnuteľnosť, obchodný podiel alebo iný majetok do svojho výlučného vlastníctva alebo zodpovedať samostatne za úver počas manželstva, potrebujete zúženie BSM počas manželstva. Zúženie BSM sa môže vzťahovať len na majetok, ktorý ešte idete len nadobudnúť do vlastníctva alebo za ktorý len budete ručiť a zodpovedať. Zrušenie BSM vybavíte len u notára, ten ho spíše vo forme notárskej zápisnice – Dohody o zúžení bezpodielového spoluvlastníctva manželov, na základe ktorej bude tento konkrétny majetok patriť iba Vám.

  Často sa robí napríklad zúženie BSM na nehnuteľnosti úver v banke.

  Zúženie BSM je zároveň aj preventívnym prostriedkom pred exekútormi, ktorý slúži, aby Váš majetok nebol postihnutý výkonom exekúcie. 

  V prípade, že ste sa dohodli, že Vám bývalý partner vyplatí časť peňazí neskôr a vy v neho nemáte dôveru, môžte sa poistiť priamo vykonateľným exekučným titulom, na základe ktorého si budete môcť vymáhať svoj nárok priamo u exekútora, bez jeho uplatnenia na súde. Exekučný titul Vám vie vypracovať len Notár vo forme notárskej zápisnice.

  Rozšírenie BSM počas manželstva

  V prípade, že chcete nadobudnúť nehnuteľnosť, obchodný podiel alebo iný majetok, ktorý by inak patril do Vášho výlučného vlastníctva, lebo ho idete získať dedičstvom, darom a pod., alebo by ste zaňho zodpovedali samostatne napríklad úver, avšak chcete, aby tento majetok alebo záväzok patril do spoločného majetku – BSM, ide o rozšírenie BSM. Notár Vám vo forme notárskej zápisnice vypracuje dohodu o rozšírení bezpodielového spoluvlastníctva manželov podľa vašich požiadaviek.

  Rozšírenie BSM je vhodné napríklad pri dedení starej nehnuteľnosti, ktorú je potrebné rekonštruovať a manželia si na to chcú vziať spoločnú hypotéku.

  Vysporiadanie BSM dohodou po rozvode

  Ak súd rozsudkom rozviedol manželstvo, toto zaniklo a je potrebné vysporiadať BSM dohodou, najlepšie bezodkladne.  Toto Vám pripraví Notár, spíše notársku zápisnicu – dohoda o vysporiadaní spoločného majetku manželov resp. dohoda o vyporiadaní BSM. V prípade záujmu Vám notár tiež odborne poradí, ako najlepšie majetok vysporiadať. Ak je predmetom vyporiadania aj zaplatenie odplaty jednému z bývalých manželov, je vhodné si zaplatenie takejto výplaty zabezpečiť exekučným titulom.  

  Ak Vám manželstvo zanikne rozvodom, je potrebné bezodkladne vysporiadať BSM, aby ste sa nedostali do problémov, mohli nakladať so svojou časťou majetku, prípadne nezodpovedali za dlhy bývalého partnera.

  Služby naviac k BSM

  Ku všetkým dohodám Vám Notár vie spísať kúpnu zmluvu alebo darovaciu zmluvu, návrh na vklad do katastra, podať všetko elektronicky do katastra, čím ušetríte 48 € na správnom poplatku a povolenie vkladu bude trvať len 20 dní. Notár Vás zároveň zastupuje pred katastrom, vybaví všetky potrebné úkony a ušetrí vás čas.

  Ak je potrebné notár zriadi aj notársku úschovu.