Zistenie stavu nehnuteľnosti a preverenie zmluvných strán

Preverenie nehnuteľnosti pred kúpou

Zistenie stavu nehnuteľnosti a preverenie zmluvných strán

Tento článok je ďalší v sérii, kde sa venujem kúpe a predaji nehnuteľnosti. Dočítate sa ako si preveriť kupujúceho, predávajúceho a samotnú nehnuteľnosť.

Ako si overiť vlastníka nehnuteľnosti?

Pred kúpou nehnuteľnosti je potrebné preveriť, či predávajúci je skutočným vlastníkom nehnuteľnosti. Je vhodné, aby predávajúci preukázal vlastníctvo nielen listom vlastníctva na informatívne účely stiahnutého z webstránky www.katasterportal.sk, ale aj listom vlastníctva na právne účely. Ten vydá príslušný okresný úrad, katastrálny odbor. Taktiež môžete požiadať predávajúceho, aby vám predložil originál titulu nadobudnutia. Napríklad kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu, osvedčenie o dedičstve a pod., na základe ktorého nadobudol nehnuteľnosť. Túto informáciu sa dozviete aj z príslušného listu vlastníctva, kde v časti B/LV – Vlastníci je pod menom vlastníka uvedený titul nadobudnutia nehnuteľnosti. Tak budete vedieť, aký titul nadobudnutia máte po predávajúcom žiadať.

Ako si preveriť stav nehnuteľnosti?

Pred kúpou je potrebné preveriť si právny a faktický stav nehnuteľnosti, o ktorú máte záujem.  Pokiaľ ide o preverenie právneho stavu, zisťujete, či nehnuteľnosť nie je zaťažená ťarchami. Tento údaj viete vyčítať z časti C/LV – Ťarchy, kde sú vedené konkrétne ťarchy vo vzťahu k vlastníkovi nehnuteľnosti napríklad záložné právo, predkupné právo, vecné bremeno vo vzťahu k nehnuteľnosti alebo k určitej osobe, nájomné právo a pod. Na základe týchto údajov potom viete požiadať predávajúceho, aby vám vysvetlil, prečo na nehnuteľnosti viaznu tieto ťarchy respektíve, a aby vám predložil zmluvy, na základe ktorých tieto ťarchy vznikli.

Pokiaľ ide o preverenie faktického stavu, zisťujete, v akej reálnej kondícii sa nehnuteľnosť nachádza, teda v akom je technickom stave. Preto je dobré sa s nehnuteľnosťou oboznámiť – jej fyzickou obhliadkou. Prípadne je vhodné zobrať si so sebou odborníka na stavby alebo dať si vypracovať odborný znalecký posudok na nehnuteľnosť, ktoré môžu reálne zhodnotiť skutočný stav nehnuteľnosti. Požiadajte predávajúceho, aby vám predložil potrebnú projektovú dokumentáciu. Nezaškodí, ak si vady nehnuteľnosti ozrejmia predávajúci a kupujúci vopred a tieto následne budú obsahom kúpnej zmluvy.

Ako si preveriť kredibilitu kupujúceho?

Kredibilitu kupujúceho si predávajúci môže preveriť napríklad tým, že sa bude zaujímať o to, akou formou chce kupujúci vyplatiť kúpnu cenu, či disponuje hotovosťou, alebo bude čerpať úver z banky, prípadne mu požičia peniaze nejaký nebankový subjekt alebo tretia osoba. Predávajúci môže požiadať kupujúceho, aby mu preukázal, či disponuje potrebnou hotovosťou. Napríklad výpisom z účtu, na ktorom budú akumulované peňažné prostriedky, alebo sa preukáže certifikátom z príslušnej banky o tom, že banka do troch mesiacov poskytne úver alebo zmluvu o pôžičke či úvere, ktorou boli peniaze poskytnuté bankou alebo nebankovým subjektom a podobne.

Ak ste sa rozhodli riešiť kúpu a predaj cez realitnú kanceláriu alebo právnika, všetky potrebné kroky za vás vykoná profesionál.