Všetko o predaji a kúpe nehnuteľnosti

Kúpa a predaj nehnuteľnosti- kúpna zmluva

Všetko o predaji a kúpe nehnuteľnosti

Nehnuteľnosť predávate alebo kupujete pár krát za život. Nejde pritom o jednoduchú záležitosť. Preto je vhodné si o predaji alebo kúpe pozisťovať informácie a premyslieť si ako budete postupovať. Ide o príliš veľa peňazí, aby ste to nechali na náhodu! Tu sa vám poskytneme niekoľko rád „ako na to“.

Zabezpečenie predaja alebo kúpy

Môžete sa rozhodnúť, že predaj alebo kúpu nehnuteľnosti budete riešiť „vo vlastnej réžii“. Aj napriek tomu, že podľa zákona si každý občan môže zabezpečiť predaj alebo kúpu svojej nehnuteľnosti sám, odporúčame pre vyvarovanie sa neskorších problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť v rámci predaja alebo kúpy (tieto popisujeme nižšie v článku), aby sa s danou záležitosťou obrátil na  v profesionála.  Buď na právnika s oprávneným poskytovať právne služby – advokát alebo notár, ktorý môže vykonávať správu majetku klienta, čo je určitou obdobou realitnej činnosti alebo na realitnú kanceláriu, ktorá je oprávnená podnikať v realitnej činnosti a má uzavretú zmluvu na poskytovanie právnych služieb s licencovaným právnikom.

Pokiaľ si chcete vybrať dôveryhodnú realitnú kanceláriu so skúsenými maklérmi, je potrebné si ju najprv preveriť! Ako nato sa dočítate tu. V krátkosti, musí podnikať legálne (platné živnostenské oprávnenie v predmete – realitná činnosť), mala by byť poistená pre prípad škody a ak vám poskytuje právne služby, musí mať zmluvu s licencovaným právnikom  (oprávnený poskytovať právne služby na základe platného oprávnenia).

Ak ste sa rozhodli osloviť právnika – advokáta alebo notára a chcete si preveriť, či je oprávnený poskytovať právne služby a je členom stavovskej organizácie – Slovenskej advokátskej komory SR alebo Notárskej komory SR, bude zapísaný v zozname advokátov na webstránke www.sak.sk alebo v zozname notárov na webstránke www.notar.sk. Tak isto právnika môžete požiadať, aby sa preukázal, že takéto oprávnenie na poskytovanie právnych služieb má.

Rozdiel medzi Realitnou kanceláriou a právnikom je, že advokáti a notári sú zo zákona poistení pre prípad škody, ktorú by spôsobili svojím klientom výkonom svojho povolania. V prípade preukázanej škody, za nich hradí škodu štát, ktorú si následne u nich regresne aj uplatňuje.

Zistenie stavu nehnuteľnosti a preverenie zmluvných strán

Pred kúpou nehnuteľnosti je potrebné overiť, či predávajúci je skutočným vlastníkom nehnuteľnosti a preveriť si právny a faktický stav nehnuteľnosti. Netreba zabudnúť overiť aj kreditibilitu kupujúceho. V tomto článku sa dozviete postup ako sa to robí.

Ak ste sa rozhodli riešiť kúpu a predaj cez realitnú kanceláriu alebo právnika, všetky potrebné kroky za vás vykoná profesionál.

Kúpna zmluva na nehnuteľnosť

Kúpnu zmluvu určite netreba podceniť. Pri prevode nehnuteľnosti je to tá najdôležitejšia vec. Môžete si ju vypracovať aj sami, no vystavujete sa riziku, že sa neskoršie vyskytnú problémy v súvislosti s takto vypracovanou zmluvou. Pri peniazoch, o ktoré pri nehnuteľnosti ide predsa nechcete, aby sa niečo pokazilo. Určite odporúčam obrátiť sa na právnika alebo overenú realitnú kanceláriu. Ak chcete vedieť viac o tom ako sa píše dobrá kúpna zmluva, pozrite sa sem.

Kúpna zmluva formou notárskej zápisnice a podanie kataster

V prípade, že sa rozhodnete pre právnika, notár vie poskytnúť komplexný servis ohľadom predaja nehnuteľnosti. Hlavne vypracovať kvalitnú kúpnu zmluvu a podať ju elektronicky na kataster v zrýchlenom konaní so zníženým správnym poplatkom o 48€. V prípade, že kupujete za hotovosť, môžte rovno využiť aj notársku úschovu na najbezpečnejší prevod nehnuteľnosti, aký je momentálne na trhu dostupný. Tu sa dozviete viac.

Ako preveriť realitnú kanceláriu

Kúpna zmluva - Preverenie realitnej kancelárie

Ako preveriť realitnú kanceláriu

Pokiaľ si chcete vybrať dôveryhodnú realitnú kanceláriu, je potrebné si ju najprv preveriť. Ako nato si zhrnieme v troch jednoduchých krokoch:

1. Je oprávnená podnikať?

Realitná kancelária (ako živnostník alebo najčastejšie spoločnosť s ručením obmedzeným) je oprávnená podnikať v  realitnej činnosti, ak má vydaný živnostenský list na viazanú živnosť – realitná činnosť, čo si preveríte cez živnostenský register na web stránke www.zrsr.sk.  Realitnú kanceláriu môžete tiež požiadať, aby sa preukázala oprávnením na podnikanie v predmete realitná činnosť – platným živnostenským listom. Dôveryhodnosť realitnej kancelárie si taktiež môžete overiť tak, že je členom Národnej Asociácie realitných kancelárií Slovenka cez web stránku www.narks.sk.

2. Ako ručia za prípadné spôsobené škody?

Pri realitných kancelárii treba mať na pamäti, že nemajú stavovskú komorovú organizáciu ani ústredný orgán štátnej správy, ktoré by reálne dohliadali na ich činnosť a v prípade pochybení uložili potrebné sankcie.  Taktiež zo zákona nemajú povinnosť poistiť sa pre prípad škody, ktorá by mohla vzniknúť ich klientom pri vykonávaní ich činnosti. Preto by ste si mali preveriť, či sú poistené, alebo nejako inač zabezpečené.

3. Môže RK poskytovať právny servis, napríklad kúpnu zmluvu?

Realitná kancelária musí mať uzavretú zmluvu s právnikom. Ten musí byť oprávnený poskytovať konkrétne právne služby. Napríklad kúpna zmluva môže byťvypracovávana iba advokátóm a notárom. Ten zaručuje kvalitu kúpnej zmluvy a zároveň za ňu ručí. Ak realitná kancelária vypracováva zmluvy sama, dopúšťa sa nielen tzv. pokutníctva (neoprávnené poskytovanie právnych služieb), ale môže sa dopúšťať trestného činu neoprávneného podnikania podľa Trestného zákona. V uvedenom prípade, by ste si mali overiť, či  má realitná kancelária uzavretú zmluvu s licencovaným právnikom.

Zistenie stavu nehnuteľnosti a preverenie zmluvných strán

Preverenie nehnuteľnosti pred kúpou

Zistenie stavu nehnuteľnosti a preverenie zmluvných strán

Tento článok je ďalší v sérii, kde sa venujem kúpe a predaji nehnuteľnosti. Dočítate sa ako si preveriť kupujúceho, predávajúceho a samotnú nehnuteľnosť.

Ako si overiť vlastníka nehnuteľnosti?

Pred kúpou nehnuteľnosti je potrebné preveriť, či predávajúci je skutočným vlastníkom nehnuteľnosti. Je vhodné, aby predávajúci preukázal vlastníctvo nielen listom vlastníctva na informatívne účely stiahnutého z webstránky www.katasterportal.sk, ale aj listom vlastníctva na právne účely. Ten vydá príslušný okresný úrad, katastrálny odbor. Taktiež môžete požiadať predávajúceho, aby vám predložil originál titulu nadobudnutia. Napríklad kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu, osvedčenie o dedičstve a pod., na základe ktorého nadobudol nehnuteľnosť. Túto informáciu sa dozviete aj z príslušného listu vlastníctva, kde v časti B/LV – Vlastníci je pod menom vlastníka uvedený titul nadobudnutia nehnuteľnosti. Tak budete vedieť, aký titul nadobudnutia máte po predávajúcom žiadať.

Ako si preveriť stav nehnuteľnosti?

Pred kúpou je potrebné preveriť si právny a faktický stav nehnuteľnosti, o ktorú máte záujem.  Pokiaľ ide o preverenie právneho stavu, zisťujete, či nehnuteľnosť nie je zaťažená ťarchami. Tento údaj viete vyčítať z časti C/LV – Ťarchy, kde sú vedené konkrétne ťarchy vo vzťahu k vlastníkovi nehnuteľnosti napríklad záložné právo, predkupné právo, vecné bremeno vo vzťahu k nehnuteľnosti alebo k určitej osobe, nájomné právo a pod. Na základe týchto údajov potom viete požiadať predávajúceho, aby vám vysvetlil, prečo na nehnuteľnosti viaznu tieto ťarchy respektíve, a aby vám predložil zmluvy, na základe ktorých tieto ťarchy vznikli.

Pokiaľ ide o preverenie faktického stavu, zisťujete, v akej reálnej kondícii sa nehnuteľnosť nachádza, teda v akom je technickom stave. Preto je dobré sa s nehnuteľnosťou oboznámiť – jej fyzickou obhliadkou. Prípadne je vhodné zobrať si so sebou odborníka na stavby alebo dať si vypracovať odborný znalecký posudok na nehnuteľnosť, ktoré môžu reálne zhodnotiť skutočný stav nehnuteľnosti. Požiadajte predávajúceho, aby vám predložil potrebnú projektovú dokumentáciu. Nezaškodí, ak si vady nehnuteľnosti ozrejmia predávajúci a kupujúci vopred a tieto následne budú obsahom kúpnej zmluvy.

Ako si preveriť kredibilitu kupujúceho?

Kredibilitu kupujúceho si predávajúci môže preveriť napríklad tým, že sa bude zaujímať o to, akou formou chce kupujúci vyplatiť kúpnu cenu, či disponuje hotovosťou, alebo bude čerpať úver z banky, prípadne mu požičia peniaze nejaký nebankový subjekt alebo tretia osoba. Predávajúci môže požiadať kupujúceho, aby mu preukázal, či disponuje potrebnou hotovosťou. Napríklad výpisom z účtu, na ktorom budú akumulované peňažné prostriedky, alebo sa preukáže certifikátom z príslušnej banky o tom, že banka do troch mesiacov poskytne úver alebo zmluvu o pôžičke či úvere, ktorou boli peniaze poskytnuté bankou alebo nebankovým subjektom a podobne.

Ak ste sa rozhodli riešiť kúpu a predaj cez realitnú kanceláriu alebo právnika, všetky potrebné kroky za vás vykoná profesionál.

Dobrá kúpna zmluva na nehnuteľnosť

Kúpna zmluva na nehnuteľnosť

Dobrá kúpna zmluva na nehnuteľnosť

Ak ste sa rozhodli predať alebo kúpiť nehnuteľnosť, potrebujete „právne istú“ kúpnu zmluvu. Táto sa zvykne označovať rôzne, či už kúpno-predajná zmluva alebo kúpna zmluva na nehnuteľnosť. Pokiaľ je jej predmetom byt, zvykne sa označovať aj ako zmluva o prevode vlastníctva bytu. Pre naše účely ju však budeme označovať ako „kúpna zmluva“.

Čo by mala obsahovať dobrá kúpna zmluva?

Každá kúpna zmluva musí byť písomná a musí obsahovať podstatné náležitosti podľa Občianskeho zákonníka na to, aby bola platná. Musí obsahovať označenie zmluvných strán, predmetu predaja alebo kúpy a výšku kúpnej ceny. Výška kúpnej ceny  má byť v trhovej hodnote, aby bola primeraná. Taktiež je dobré, ak kúpna zmluva obsahuje aj spôsob úhrady kúpnej ceny, kde viac o danej téme sa dočítate v tomto článku.

Pokiaľ ide o kúpnu zmluvu na byt alebo nebytový priestor, kúpna zmluva musí obsahovať okrem podstatných náležitostí podľa Občianskeho zákonníka aj náležitosti podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, najmä:

 • Popis bytu alebo nebytového bytu a jeho príslušenstva.
 • Popis spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu.
 • Úpravu práv k pozemkom zastavaným bytovým domom a k priľahlým pozemkom.
 • Technický stav bytu alebo nebytového priestoru.
 • Správu bytového domu.
 • Úpravu práv k zariadeniam civilnej ochrany.

Ďalšie ustanovenia kúpnej zmluvy

V kúpnej zmluve je nevyhnutné upraviť ďalšie jej ustanovenia v podobe vyhlásení predávajúceho týkajúce sa technického stavu nehnuteľnosti. Napríklad uvedením zjavných vád, právneho stavu nehnuteľnosti, uvedením tiarch na nehnuteľnosti, prípadných dlhov, nedoplatkov spojených s nehnuteľnosťou alebo vedených súdnych či iných konaní., akýkoľvek záväzkov predávajúceho voči tretím osobám vo vzťahu k nehnuteľnosti, ku ktorým sa zaviazal na základe inej zmluvy alebo dohody.

Čo sa týka vyhlásení kupujúceho kúpna zmluva by mala obsahovať aj jeho vyhlásenia týkajúce sa najmä toho, že nie je platobne neschopný, že nemá také záväzky voči tretím osobám, ktoré by obmedzovali jeho schopnosť zaplatiť kúpnu cenu, že nie je naňho vedená exekúcia alebo iné konanie, alebo nie je v takom právnom postavení, ktoré by znemožňovali plniť si záväzky z kúpnej zmluvy a podobne.

Je žiadúce, aby kúpna zmluva obsahovala aj nasledujúce ustanovenia:

 • Vysporiadanie nedoplatkov a dlhov týkajúcich sa nehnuteľnosti, ak existujú.
 • Prechod vlastníckeho práva z predávajúceho na kupujúceho.
 • Nadobudnutie platnosti, účinnosti a vecno-právnych účinkov zmluvy.
 • Odovzdanie a prevzatie nehnuteľnosti.
 • Prechod nebezpečenstva škody na nehnuteľnosti.
 • Vyriešenie nahláseného trvalého pobytu predávajúceho prípadne iných osôb.
 • Bytová náhrada.
 • Prepis energií.
 • Prerušenie, zastavenie vkladového konania na katastri.
 • Odstúpenie od zmluvy.
 • Zakotvenie zmluvných pokút.
 • Náhrada škody.
 • Doručovanie.
 • Poplatky spojené s overením podpisov u notára a správny poplatok na katastri.
 • Provízia realitnej kancelárie.
 • Poplatky za právne služby advokáta alebo notára.

Nestranná kúpna zmluva

Kúpna zmluva by mala byť vyvážená, mala by byť výhodná rovnako pre predávajúceho ako pre kupujúceho. Objem práv a povinností predávajúceho by mal korešpondovať právam a povinnostiam kupujúceho. Ak si kúpnu zmluvu spíše laik, kúpna zmluva bude vždy výhodná len pre neho samého a nie pre druhú stranu. Vždy si do nej zakomponuje viac oprávnení ako povinností, ktoré však s právom a ich prípadnou vymožiteľnosťou často krát nemajú nič spoločné.

Ak oslovíte realitnú kanceláriu, tá by vám mala prostredníctvom svojho zmluvného právnika pripraviť kúpnu zmluvu, ktorá by hájila záujmy oboch zmluvných strán. Avšak často krát sa stáva, že aj napriek tomu je kúpna zmluva výhodná len pre predávajúceho alebo kupujúceho, zväčša pre toho,  kto platí províziu realitnej kancelárii.

Ak oslovíte advokáta, ten bude postupovať podobne. Zmluvu o poskytovaní právnych služieb má advokát vždy uzavretú len s jednou zmluvnou stranou ako so svojím klientom – s predávajúcim alebo kupujúcim a preto prirodzene bude zastávať záujmy svojho klienta.

Ak oslovíte notára, tomu zákon prikazuje byť nestrannou a nezávislou osobu. Nesmie uprednostňovať ani jednu zo zmluvných strán, pretože je verejným činiteľom a výkon notárskej činnosti je výkonom verenej moci, ktorú mu zveril štát. Viac o kúpnej zmluve vyhotovenej notárom.

„Urob si sám“

Každý občan v SR si môže skoncipovať svoju vlastnú kúpnu zmluvu, ak predáva svoj majetok alebo kupuje majetok pre seba. Väčšinou tieto prípady končia tak, že kúpna zmluva neprejde konaním o povolení vkladu vlastníckeho práva na príslušnom okresnom úrade, katastrálnom odbore alebo sa vyskytne iný problém. Častým prípadom býva nezaplatenie kúpnej ceny alebo jej časti, právne a faktické vady nehnuteľnosti, neodovzdanie nehnuteľnosti, odstúpenie od zmluvy a s tým spojený spätný prevod vlastníctva, nebezpečenstvo škody a náhodného zhoršenia veci, novoobjavené ťarchy, dlhy, nedoplatky, súdne konania vo vzťahu k nehnuteľnosti a podobne. Následne aj tak dotyčná osoba vyhľadá buď minimálne osobu s právnym vzdelaním, realitného makléra alebo právnika, aby jej kúpnu zmluvu doplnil alebo opravil. To však už nemusí byť také jednoduché.

Na záver je potrebné poznamenať, že je veľmi ťažké spraviť dobrú kúpnu zmluvu na nehnuteľnosť bez patričného právneho vzdelania a praxe. Tak isto by ste sa nemali spoliehať na vzory, ktoré stiahnete z internetu! Pretože neviete, kto ich písal, či spĺňajú zákonné požiadavky, či obsahujú všetko, čo potrebujete vyriešiť vzhľadom na svoju situáciu. A v prípade, ak nastane právny problém z takejto kúpnej zmluvy, neexistuje osoba, voči ktorej by ste vyvodili zodpovednosť prípadne si uplatnili škodu. Jednoznačne odporúčam využiť právne služby advokáta alebo notára.

Ako vyplatiť kúpnu cenu

Kúpna cena na nehnuteľnosť

Ako vyplatiť kúpnu cenu za nehnuteľnosť

Jednou z podstatných náležitostí kúpnej zmluvy na nehnuteľnosť je uvedenie výšky kúpnej ceny.  Taktiež je dobré, ak sa v kúpnej zmluve uvedie spôsob jej úhrady. Výška kúpnej ceny by mal byť nastavená v trhovej hodnote, aby sa kúpna cena považovala za primeranú. O ostatných náležitostiach kúpnej zmluvy sa dočítate v tomto článku.

Hotovosť?

V zmysle zákona č. 394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti v platnom znení, kúpna cena môže byť zaplatená v hotovosti  do výšky 15.000,- Eur, pokiaľ ide o platbu medzi fyzickými osobami. Pokiaľ ide o platbu medzi podnikateľmi tak do výšky 5.000,- Eur. Nepomôže ani rozdelenie platby do niekoľkých splátok, či jej rozdelenie na základe viacerých právnych úkonov. Inak uhradenie kúpnej ceny môže prebiehať len bezhotovostne z účtu na účet. Zaplatenie kúpnej ceny v trhovej hodnote za nehnuteľnosť v hotovosti práve kvôli spomínanému zákonnému obmedzeniu sa neodporúča. Okrem iného je aj jediným z naj-rizikovejších spôsobov zaplatenia kúpnej ceny. Peniaze vyplatené v hotovosti sa vám už nemusia nikdy od predávajúceho vrátiť späť, poprípade predávajúci poprie, že ste mu nič nezaplatili a pod.

Úhrada kúpnej ceny prostredníctvom realitnej kancelárie?

Ako spôsob úhrady kúpnej ceny sa určite neodporúča uschovanie peňazí na komerčnom účte u realitnej kancelárie. Jednak preto, že nie je oprávnená vôbec uschovávať peniaze tretích osôb (to môže napríklad banka alebo notár), ale tak isto tu hrozí, že sa dostane do konkurzu (bankrot), reštrukturalizácie (insolvencia) alebo ich jednoducho spreneverí. V tomto prípade neexistujú žiadne právne záruky na vymoženie takýchto peňazí.

Hypotéka

Ďalším spôsobom zaplatenia kúpnej ceny je prostredníctvom hypotekárneho úveru. Kupujúci podpíše zmluvu o úvere s bankou. Na to, aby úver bol načerpaný kupujúcim, banka vyžaduje, aby k prevádzanej nehnuteľnosti bolo zriadené záložné právo, ktoré jej kryje návratnosť úveru. Na základe záložnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a bankou, sa k prevádzanej nehnuteľnosti zriadi záložné právo v prospech banky. Záložné právo sa k nehnuteľnosti v katastri zriadi tak, že  na príslušnom liste vlastníctva bude vyznačené medzi ťarchami alebo na príslušnom liste vlastníctva bude vyznačená plomba o zmene práva k prevádzanej nehnuteľnosti. Plomba o zmene práva k nehnuteľnosti znamená, že kataster začal konanie o povolení vkladu záložného práva k nehnuteľnosti.  Po zriadení záložného práva alebo vyznačení plomby, banka uvoľní peňažné prostriedky z úverového účtu kupujúceho na účet predávajúceho.

Vinkulácia v banke

Ďalším spôsobom úhrady kúpnej ceny je zriadenie vinkulácie v banke. Kupujúci zriadi vinkulovaný účet na svoje meno v banke na základe zmluvy o vinkulácii, na ktorom bude vinkulovať (blokovať) peniaze v prospech predávajúceho. Zároveň v zmluve o vinkulácii bude stanovená podmienka, po splnení ktorej banka uvoľní peniaze v prospech predávajúceho a lehota, do ktorej má byť táto podmienka splnená.  Najčistejšími podmienkami  býva buď predloženie právoplatného rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti príslušným okresným úradom, katastrálnym odborom alebo príslušný výpis z listu vlastníctva, na ktorom bude zapísaný kupujúci ako vlastník nehnuteľnosti, na ktorej nebudú vedené žiadne ťarchy. Po splnení podmienky na vyplatenie vinkulovaných peňazí, tieto banka vyplatí predávajúcemu.

Notárska úschova

Veľmi častý spôsob úhrady kúpnej ceny je prostredníctvom notárskej úschovy zriadenej u notára na základe zápisnice o notárskej úschove peňazí. Kupujúci vopred na účet notára uhradí kúpnu cenu, vzdá sa dispozície s týmito peniazmi. Následne predávajúci, kupujúci a notár podpíšu zápisnicu o notárskej úschove peňazí. Kupujúci môže previesť peniaze na účet notára aj po podpise zápisnice o notárskej úschove peňazí, v tomto prípade ide o tzv. predbežnú úschovu, ktorá vznikne až momentom pripísania peňazí na účet notára. V tejto si predávajúci a kupujúci dohodnú okrem doby jej zriadenia aj podmienku vyplatenia peňazí z notárskej úschovy, ktorej splnenie vyhodnotí notár. Touto podmienkou najčastejšie býva predloženie príslušného výpisu z listu vlastníctva na právne úkony, na ktorom ako vlastník nehnuteľnosti bude vedený už kupujúci, pričom príslušný výpis z listu vlastníctva bude bez tiarch. V prípade, ak podmienka nebude splnená, notár vráti peniaze kupujúcemu. Notár vypláca peniaze bezodkladne po splnení podmienky úschovy.

Výhody notárskej úschovy oproti vinkulácii

 1. Výhodou notárskej úschovy oproti vinkulácii je, že ak voči kupujúcemu je vedené exekučné konanie, exekútor môže zablokovať vinkulovaný účet kupujúceho vedený na jeho rodné číslo alebo IČO, zatiaľ čo účet notára zablokovať nemôže.
 2. Ďalšou výhodou notárskej zápisnice je aj to, že táto sa považuje za verejnú listinu, má dôkaznú silu na súde. To znamená že čo je v nej uvedené sa považuje za pravdivé, pokiaľ sa nepreukáže opak.
 3. Notár je poistený pre prípad škody. Ak pochybí pri výkone notárskej činnosti, štát zaňho zodpovedá, vyplatí škodu účastníkovi právneho úkonu, ak bude preukázaná a následne si regresne bude škodu uplatňovať u notára.
 4. Notár podlieha kontrole svojich kontrolných orgánov. Zatiaľ čo banka je komerčný subjekt, zmluva o vinkulácii nie je verejnou listinou s vyššie uvedenými účinkami. Ak banka spôsobí škodu, pre ňu ako komerčný subjekt neexistuje vyššia inštancia, ktorá by za ňu túto škodu uhradila. Banka kontrolné orgány v tejto oblasti nemá.