Závet alebo Darovacia zmluva

Závet alebo Darovacia zmluva

Závet alebo Darovacia zmluva

Každý človek chce usporiadať svoje majetkové pomery. Majetok môžete odkázať urobením právneho úkonu pre prípad smrti – závetom, ktorý je známy aj pod názvom posledná vôľa alebo testament. Alebo je možné svoj majetok previesť právnym úkonom ešte počas života – darovacou zmluvou, ktorú niektorí nazývajú aj darovacou listinou.

Predtým ako si uvedieme pozitíva a negatíva vysporiadania majetku závetom alebo darovacou zmluvou, povieme si niečo o závete a darovacej zmluve.

Závet

Závet umožňuje závetcovi, aby usporiadal svoje majetkové pomery pre prípad smrti inak ako ustanovuje zákonné dedenie. Aby odkázal konkrétny majetok alebo celý majetok konkrétnemu dedičovi resp. dedičom v rôznych podieloch. Zákon tak preferuje usporiadanie majetkových pomerov závetom namiesto zákona.

Závet je možné spísať ako  vlastnoručný závet (holografný závet) alebo zriadiť v inej písomnej forme (napísať na stroji alebo na počítači) za účasti svedkov (alografný závet) alebo vo forme notárskej zápisnice u notára.  Závet môžete uložiť doma alebo u notára, ktorý ho uloží do notárskeho centrálneho registra závetov a listín. V prípade, ak niektorý z vyššie uvedených druhov závetov  nespĺňa zákonom požadované náležitosti, je neplatný. Najčastejšou formou zriadenia závetu závetcom je vo forme notárskej zápisnice u notára, ktorá bude mať nielen zákonom požadované formálne a obsahové náležitosti. Takýto závet následne notár uloží tiež do notárskeho centrálneho registra závetov a listín. Závetca môže zanechať univerzálny závet teda závet na celý svoj majetok alebo môže odkázať respektíve rozdeliť svoj konkrétny majetok  medzi rôzne osoby (dedičov).  Ak závetca nerozhodol o všetkom svojom majetku platí, že zvyšný nerozdelený majetok sa dedí zo zákona. Okrem uvedenia majetku, musí  závetca uviesť v texte závetu dediča respektíve dedičov, ktorým odkazuje celý majetok alebo konkrétny majetok. Závetca môže určiť aj podiely závetných dedičov, pričom platí, že ak ich neuvedie, podiely dedičov sú rovnaké. Viac o závete sa dočítate v článku prostredníctvom tohto linku.

Výhody závetu

Keď závetca odkáže svoj majetok závetom, môže so svojím majetkom disponovať až do svojej smrti. Osobe, ktorej ho odkázal, sa stane jeho majiteľom až po jeho smrti. Závetca tak isto môže kedykoľvek do svojej smrti závet zmeniť alebo odvolať. Závetca závetom taktiež zmení okruh dedičov, ktorí by inak po ňom dedili zo zákona. Môže ním rozdeliť majetok v inom pomere než by bol dedený zo zákona. Môže konkrétnemu dedičovi odkázať konkrétny majetok. Skrátka závetca má kontrolu nad majetkom až do svojej smrti.

Nevýhody závetu

Ak je viac zákonných dedičov (potomkov) a niektorý z nich je v závete opomenutý, pričom ide o univerzálny závet na celý majetok, môže namietnuť relatívnu neplatnosť závetu. To znamená, že dostane polovicu zo zákonného podielu, ktorá by mu prináležala, ak by neexistoval závet. V prípade maloletého dediča, by tento dokonca dostal celý svoj zákonný podiel! Na to, aby niektorý potomok nenamietol relatívnu neplatnosť závetu, je potrebné spolu zo závetom spísať aj listinu o vydedení, ktorou vydedí svojho potomka zo zákonných dôvodov. Dôvody vydedenia môžu byť napadnuté na súde, pokiaľ nie sú dané (existujúce). O vydedení sa viac dočítate tu. 

Aj keď si môžete závet spísať doma sami, neodporúča sa to, pretože ak spravíte chybu a závet bude neplatný alebo sa nenájde, vy budete po smrti a už s tým nič nespravíte. Preto je najlepšie spísať závet u notára, formou notárskej zápisnice, ktorý bude uložený do centrálneho registra závetov a listín. Ako spísať závet u notára sa bližšie dočítate tu.

Darovacia zmluva

Darovanie predstavuje pre darcu možnosť rozhodnúť sa ešte počas svojho života, kto bude vlastniť a užívať jeho majetok. Darovacia zmluva ponúka možnosť previesť majetok na konkrétnu osobu a vylúčiť tak niektoré osoby alebo príbuzných z nadobudnutia tohto konkrétneho majetku dedením. Najčastejším predmetom darovania býva nehnuteľnosť, pričom darovacia zmluva na nehnuteľnosť musí mať zákonom požadované náležitosti, inak je neplatná.

Za zmienku stojí Darovacia zmluva na nehnuteľnosť s vecným bremenom a záväzkom doopatrovania, v rámci ktorej darca daruje nehnuteľnosť obdarovanému a darca bude mať právo bývať v nehnuteľnosti a užívať ju do konca života.  Ak je nehnuteľnosť zaťažená vecným bremenom, nemôže ju obdarovaný previesť na inú osobu, ani zaťažiť, či zobrať si na ňu úver. Tak isto prostredníctvom tejto darovacej zmluvy môže byť dohodnuté právo darcu na doopatrovanie zo strany obdarovaného. Viac o darovacej zmluve na nehnuteľnosť s vecným bremenom sa dočítate v článku prostredníctvom tohto linku.

Výhody darovacej zmluvy

Darca môže požadovať vrátenie daru, ak sa k nemu alebo k členom jeho rodiny obdarovaný správa tak, že porušuje dobré mravy. Takýmto konaním je napríklad neusporiadaný život obdarovaného alebo zavrhnutia hodné správanie obdarovaného k darcovi a podobne. Tento nárok si však darca musí uplatniť súdnou cestou. Viac o spísaní darovacej zmluvy u notára sa dočítate tu. 

Nevýhody darovacej zmluvy

Darca sa rozhodne darovať nehnuteľnú vec počas života napríklad jednému zo svojich detí, pričom ostatným svojím deťom nedaruje žiaden majetok. V dedičskom konaní po darcovi ako poručiteľovi môže byť tento dar započítaný na podnet ostatných dedičov a obdarovaný dostane o to menej z celého majetku. V prípade, že iný majetok po poručiteľovi už nezostal,  tak ostatní dedičia nemôžu žiadať započítanie takéhoto daru, lebo neexistuje hodnota majetku po poručiteľovi, na ktorú by dalo započítať, tak isto ostatní dedičia nemôžu žiadať vyplatenie podielov z darovanej nehnuteľnosti.

Darovacia zmluva alebo závet, čo je lepšie?

Je veľmi ťažké povedať, či je lepšie usporiadať svoje majetkové pomery darovacou zmluvou alebo závetom. Jedným právnym úkonom sa usporiadava majetok za života a druhým pre prípad smrti. Vyššie sú už uvedené jednotlivé výhody a nevýhody, tu sú ďalšie:

 • Darovacia zmluva je právny úkon vykonaný počas života. Ak sa stane neplatnou, viete túto situáciu riešiť počas života. Zatiaľ čo závet je právnym úkonom pre prípad smrti. Ak sa stane neplatným, túto situáciu po smrti už nevyriešite.
 • Darovacou zmluvou na nehnuteľnosť si môžete zriadiť vecné bremeno spočívajúce v práve jej doživotného bývania a užívania. Závetom zase môžete zriadiť vecné bremeno v prospech svojho blízkeho do budúcnosti po vašej smrti.
 • Pri darovaní sa neplatí daň z darovania ani pri dedení daň z dedenia.

Cena Darovacej zmluvy:

Hovorme o darovacej zmluve na primernu nehnutelnosť. V následujúcich 3 bodoch je zrnuté koľko minimálne stojí zmluva ak si ju vypracujete sami, vypracuje vám ju právnik alebo notár:

 1. Ak si darovaciu zmluvu vypracujete sami  je potrebné rátať s výdavkami minimálne na overenie podpisu darcu u notára, ktorý vychádza v súčasnosti 2,87 Eur vrátane DPH za jeden podpis darcu a to aspoň na štyroch vyhotoveniach darovacej zmluvy tak, aby darcovi aj obdarovanému zostalo jedno vyhotovenie a dve vyhotovenia sú potrebné na podanie na príslušný kataster nehnuteľností. Výdavky za správny poplatok za podanie darovacej zmluvy na kataster je vo výške 66,- Eur.
 2. Kedže odporúčame dať si vypracovať darovaciu zmluvu pofesionálom, tak ak si darovaciu zmluvu necháte vypracovať profesionálne právnikom, je potrebné rátať minimálne so sumou od 100,- Eur vrátane DPH plus overenie podpisov a poplatok za kataster ako je to napísané v bode 1.
 3. Ak si necháte vypracovať darovaciu zmluvu u notára vo forme notárskej zápisnice, rátajte so sumou od 150,- Eur a správny poplatok vo výške  18,- Eur za vkladové konanie na katastri. Podpisi už overovať nemusíte. Notár Vás bude zastupovať v katastrálnom konaní na katastri a naviac budete mať istotu, že je všetko v poriadku. O všetkých výhodách sa dočítate tu.

Cena závetu:

 1. Závet si môžete napísať sami, vlastnoručne alebo na počítači spolu s 2 svedkami a uložiť doma úplne zadarmo.
 2. Môžete si ho dať spísať u notára za cenu od 45,- Eur.

V oboch prípadoch je potrebné počítať s tým, že poplatok za prededenie nehnuteľnosti po smrti bude vyšší ako cena za darovaciu zmluvu.

Zhrnutie

 • Ak si darovaciu zmluvu vypracujete sami, bude to lacnejšie. Výdavky máte len za overenie podpisov a správny poplatok na kataster za zavkladovanie nehnuteľnosti. Samozrejme vystavujete sa riziku, že vaša darovacia zmluva bude neplatná alebo ju príslušný kataster nehnuteľností nezavkladuje pre jej prípadne nedostatky, ktoré nebudete vedieť odstrániť.
 • Ak vám darovaciu zmluvu vypracuje právnik (advokát, notár), zaplatíte síce viac, ale darovacia zmluva bude kvalitná a vkladové konanie prejde na katastri nehnuteľností. Ak vznikne škoda, zodpovedá za ňu právnik (notár, advokát) svojou poistkou pre prípad škody.
 • Darovanie formou darovacej zmluvy je riešením počas života, na ktoré máte ešte dosah. V rámci darovacej zmluvy si môžete zriadiť pre seba vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti, ktorú ste sa rozhodli darovať. Ak bolo vo váš prospech zriadené vecné bremeno na nehnuteľnosť, na takúto nehnuteľnosť nemôže banka poskytnúť úver. Obdarovaný ju nemôže previesť na niekoho tretieho.
 • Pri darovaní môžete požadovať vrátenie daru zo zákonných dôvodov. Napríklad, že sa obdarovaný k vám ako darcovi správa zavrhnutia hodným spôsobom alebo vedie neusporiadaný život a podobne.
 • Závet je riešením pre prípad smrti, tento sa bude vykonávať po vašej smrti! Jeho prípadnú neplatnosť už nebude môcť riešiť! Ak sa dedičia v rámci dedičskej dohody dohodnú na vysporiadaní majetku ináč ako ste si vy želali v závete, nebudete s tým môcť už nič urobiť.
 • Závet a darovacia zmluva spísané právnikom (advokátom, notárom) sú právne istejšie ako keď si ich vyhotovíte sami!

Vzhľadom na uvedené ako vhodné sa javí darovanie počas života vo forme darovacej zmluvy s vecným bremenom. Každý ma však inú rodinnú situáciu, preto si naozaj treba zvážiť, čo je pre vás vhodnejšie, či závet alebo darovacia zmluva.

Všetko o závete

Závet

Závet – všetko čo potrebujete vedieť

Závet je ľudovo nazývaný aj testament alebo posledná vôľa. Umožňuje závetcovi, aby rozhodol, kto bude vlastniť a užívať jeho majetok po jeho smrti. Závetca môže rozhodnúť,  komu a aký konkrétny majetok odkáže, respektíve odkáže celý majetok jednej osobe.

Druhy závetu

Ak chcete svoj majetok usporiadať závetom, takýto závet si môžete spísať sami ako vlastnoručný závet (holografný závet) alebo zriadiť v inej písomnej forme (napísať na stroji alebo na počítači) za účasti svedkov (alografný závet) alebo vo forme notárskej zápisnice u notára.

 Holografný závet – písaný vlastnou rukou

Závetca (ten, kto spisuje závet) si môže zriadiť závet sám. Jednak ako vlastnoručný závet, ktorého celý text musí byť napísaný vlastnou rukou závetcu, musí v ňom byť uvedený deň, mesiac a rok, kedy bol podpísaný závetcom a musí byť aj vlastnoručne podpísaný závetcom.

Alografný závet – nepísaný vlastnou rukou

Závet, ktorý závetca nenapísal vlastnoručne, ale napríklad celý jeho text bol vyhotovený na počítači, musí závetca vlastnoručne podpísať a prejaviť pred dvoma súčasne prítomnými svedkami, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu, svedkovia sa na závet taktiež podpíšu.

Je potrebné vedieť, že svedkami pri spisovaní závetu nemôžu byť osoby nespôsobilé na právne úkony, osoby nevidomé, nepočujúce, nemé, tie ktoré neovládajú jazyk, v ktorom závetca závet ako prejav vôle robí a tie, ktoré majú podľa závetu dediť. Taktiež treba mať na pamäti, že zákonný a závetný dedič a osoby im blízke nemôžu pri vyhotovení závetu pôsobiť ako úradné osoby, svedkovia, pisatelia, tlmočníci alebo predčitatelia závetu.

Závet môže zriadiť aj osoba nevidomá, nepočujúca alebo nemá, ale už za prítomnosti troch svedkov s náležitosťami presne stanovenými Občianskym zákonníkom, kde odporúčame poradiť sa už s odborníkom (advokátom, notárom) o jeho náležitostiach tak, aby bol takýto závet zriadený závetcom, platný.

Forma závetu

Závet môže byť napísaný závetcom v obyčajnej písanej forme alebo u notára vo forme notárskej zápisnice. Závet spísaný závetcom sme si popísali v predchádzajúcom odseku.

V druhom prípade notár závetcovi pripraví závet vo forme notárskej zápisnice, ktorá kopíruje priania závetcu. Zároveň bude určite spĺňať všetky zákonom stanovené náležitosti. Takýto závet následne notár uloží do notárskeho centrálneho registra závetov a listín, aby sa nestratil. Pre viac informácií o závete zriadenom vo forme notárskej zápisnice sa dočítate tu.

Spoločné náležitosti závetu

Závetca môže zanechať univerzálny závet teda závet na celý svoj majetok (nehnuteľnosti, hnuteľné veci, práva, iné majetkové hodnoty) alebo môže odkázať respektíve rozdeliť svoj konkrétny majetok  medzi rôzne osoby (dedičov).  Z každého závetu však musí byť jasné, či závetca odkázal celý majetok a ide teda o univerzálny závet alebo chcel rozdeliť konkrétny majetok medzi konkrétnych dedičov. Ak závetca nerozhodol o všetkom svojom majetku platí, že na zvyšný nerozdelený majetok (ten, ktorý nebol spomenutý v závete) sa dedí zo zákona.

Okrem uvedenia majetku, musí  závetca uviesť v texte závetu dediča respektíve dedičov, ktorým odkazuje celý majetok alebo konkrétny majetok. Závetca môže určiť aj podiely závetných dedičov, pričom platí, že ak ich neuvedie, podiely dedičov sú rovnaké.

Závetca nesmie v závete podmieňovať nadobudnutie majetku dedičmi nejakými podmienkami alebo výhradami. Za podmienku alebo výhradu sa však nepovažuje:

 • Ak závetca ustanoví náhradného dediča za iného dediča, ktorý by zomrel skôr ako závetca.
 • Zriadenie vecného bremena v prospech určitej osoby priamo závetom.
 • Príkaz na započítanie daru osobe, ktorá závetca ako darca počas života obdaroval, a ktorá by po ňom mala znova dediť ako dedič.

V prípade, ak závet nespĺňa zákonom požadované náležitosti, je neplatný. Závet je vždy neplatný, ak ide o spoločný závet viacerých závetcov.

Kde uložiť závet?

Závet je možné uložiť doma u závetcu, u príbuzného, blízkej osoby, priateľa a podobne. Avšak závetca musí rátať s tým, že takýto závet sa nemusí po jeho smrti nájsť, nemusí byť predložený v dedičskom konaní, môže byť poprípade zničený a podobne. Aj preto je dobré, aby takýto originál závetu závetca uložil u notára do notárskej úschovy. Takýto závet notár zoberie nielen do notárskej úschovy a zaregistruje ho do notárskeho centrálneho registra závetov a listín. Následne aj iný notár ako súdny komisár prejednávajúci dedičstvo po závetcovi ako poručiteľovi takýto závet určite nájde. Takto je možné zabezpečiť, že bude závet spísaný poručiteľom nájdený a použitý.

Najčastejšou formou uloženia závetu je jeho zriadenie vo forme notárskej zápisnice u notára. Takýto závet následne notár uloží tiež do notárskeho centrálneho registra závetov a listín, aby sa nestratil.

Výhody závetu

Keď závetca odkáže svoj majetok závetom, môže so svojím majetkom disponovať až do svojej smrti. Osobe, ktorej ho odkázal, sa stane jeho majiteľom až po jeho smrti. Závetca tak isto môže kedykoľvek do svojej smrti závet zmeniť alebo odvolať. Závetca závetom taktiež zmení okruh dedičov, ktorí by inak po ňom dedili zo zákona, a môže ním rozdeliť majetok v inom pomere než by bol dedený zo zákona t.j. môže konkrétnemu dedičovi odkázať konkrétny majetok. Skrátka závetca ma kontrolu nad majetkom až do svojej smrti.

Nevýhody závetu

Ak je viac zákonných dedičov (potomkov) a niektorý z nich je v závete opomenutý, pričom ide o univerzálny závet na celý majetok, môže namietnuť relatívnu neplatnosť závetu. To znamená, že dostane polovicu zo zákonného podielu, ktorá by mu prináležala, ak by neexistoval závet. V prípade maloletého dediča, by tento dokonca dostal celý svoj zákonný podiel! Na to, aby niektorý potomok nenamietol relatívnu neplatnosť závetu, je potrebné spolu zo závetom spísať aj listinu o vydedení, ktorou vydedí svojho potomka zo zákonných dôvodov, ktoré samozrejme voči tomuto potomkovi musia existovať a musia byť pravdivé. Dôvody vydedenia môžu byť napadnuté na súde, napríklad z dôvodu, že nie sú dané (pravdivé).

Aj keď si môžete závet spísať doma sami, neodporúča sa to, pretože ak spravíte chybu a závet bude neplatný alebo sa nenájde, vy budete po smrti a už s tým nič nespravíte. Preto je najlepšie spísať závet u notára, formou notárskej zápisnice, ktorý bude uložený do centrálneho registra závetov a listín. Viac sa dočítate tu.

Vydedenie potomka

Osoba, ktorá zanecháva listinu o vydedení, môže vydediť potomka iba zo zákonných dôvodov, ktorými sú:

 1. potomok v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch,
 2. potomok o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať,
 3. potomok bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka,
 4. potomok trvalo vedie neusporiadaný život.

Pri vydedení zákon potomkami myslí nielen deti poručiteľa, ale aj vnukov, pravnukov a podobne. Pokiaľ to osoba, ktorá vydeďuje v listine o vydedení výslovne určí, vzťahujú sa dôsledky vydedenia aj na ďalších potomkov vydedených potomkov.

Listinu o vydedení si môže každý spísať vlastnoručne alebo mechanicky (na počítači, na stroji) za prítomnosti svedkov alebo notárom vo forme notárskej zápisnice. O náležitostiach listiny o vydedení a o jej zrušení platia tie isté zákonné ustanovenia ako o závete, v listine o vydedení však musí byť uvedený dôvod vydedenia. Tento vždy musí byť pravdivý a dostatočne široko uvedený.