Registrácia 2 percentá

Registrácia 2% – Banská Bystrica

Registrácia organizácií do zoznamu prijímateľov na 2% z dane pre kalendárny rok 2017 prebieha v období od 01.09.2017 do 15.12.2017.

Neodkladajte prosím registráciu na 2 percentá Vašej organizácie na poslednú chvíľu, pred 15. decembrom sú každoročne notárske úrady aj pobočky Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní preťažené.

Výška notárskeho poplatku za Registráciu je cca 55,00 EUR.

Na Registráciu 2% je potrebné, aby organizácia spĺňala nasledovné podmienky

  • organizácia vznikla najneskôr v priebehu kalendárneho roku 2016,
  • forma organizácie: občianske združenie, nadácia, neinvestičný fond, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti, organizácia s medzinárodným prvkom alebo subjekt výskumu a vývoja (tiež Slovenský Červený kríž, Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy),
  • predmet činnosti organizácie: ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb, podpora a rozvoj športu, poskytovanie  sociálnej pomoci, zachovanie kultúrnych hodnôt, podpora vzdelávania, ochrana ľudských práv, ochrana a tvorba životného prostredia, veda a výskum a organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti,
  • zriaďovacie dokumenty– zriaďovacia listina, štatút, stanovy a podobne, z ktorých musí vyplývať, že organizácia spĺňa vyššie uvedené podmienky, príp. dokument preukazujúci zmeny v organizácii (zmeny zriaďovacích dokumentov najmä v časti „názov, sídlo, predmet činnosti, spôsob konania alebo štatutárny orgán“ a pod.), alebo iná zásadné zmeny,
  • konanie štatutárneho orgánu v mene organizácie:dokument preukazujúci konanie štatutárneho orgánu v mene organizácie (vyplývajúce priamo zo zriaďovacích dokumentov, alebo výpisu vydaného príslušnou registračnou autoritou registrujúcou organizáciu (napr. MV SR a pod.), alebo zápisnice zo zasadania organizácie týkajúcej sa voľby štatutárneho orgánu),
  • potvrdenie o pridelení IČO (organizáciám ho vydával do 31.10.2015 Štatistický úrad SR),
  • potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že Vaša organizácia nemá nedoplatok na povinnom poistnom, v prípade, ak je organizácia zamestnávateľom, a ak nie je zamestnávateľom, v potvrdení  bude uvedené, že organizácia nie je registrovaná ako zamestnávateľ (malý závod); potvrdenie nesmie byť staršie ako 30 dní (potvrdenie vydáva príslušná pobočka Sociálnej poisťovne),
  • potvrdenia zdravotných poisťovní, v ktorých sú poistení zamestnanci organizácie (ak je organizácia zamestnávateľom s odvodovou povinnosťou za zamestnanca (ov) do príslušnej zdravotnej poisťovne, v ktorej je ten-ktorý zamestnanec poistený) o tom, že organizácia nemá nedoplatok na povinnom poistnom; potvrdenie nesmie byť staršie ako 30 dní (potvrdenia vydávajú príslušné zdravotné poisťovne);
  •  potvrdenie banky o tom, že pre organizáciu vedie bankový účet s uvedením jeho čísla vo formáte IBAN; potvrdenie nesmie byť staršie ako 30 dní (potvrdenie vydáva príslušná banka);

Upozornenie pre prijímateľov 2% v roku 2015:

Organizácie, ktoré sa v roku 2014 registrovali a následne v roku 2015 prijali viac ako 3.320,- Eur mali povinnosť do 31.05.2017 zverejniť v Obchodnom vestníku špecifikáciu prijatého podielu zo zaplatenej dane (na aký účel boli financie použité). Ak takáto organizácia zverejnenie nevykonala, nemôže byť príjemcom 2% podielu zaplatenej dane a v tomto roku (2017) sa nemôže registrovať do zoznamu príjemcov.

Viac informácií o Registrácií sa dozviete a potrebné tlačivá si stiahnete na www.rozhodni.sk alebo www.dvepercenta.sk