vysporiadanie BSM

Vysporiadanie bezpodielového vlastníctva manželov po rozvode. Vyplnte formulár a zistite Cenu úkonu.

Dohoda o vysporiadaní bude elektronicky podaná na Kataster. Ušetrite 48€ na správnom poplatku!

Vysporiadanie bezpodielového vlastníctva manželov po rozvode

Keď súd rozsudkom rozvedie manželstvo je potrebné vysporiadať bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Bezpodielové spoluvlastníctvo (BSM manželov) a jeho vysporiadanie je vlastne rozdelenie všetkého spoločného majetku, ktorý nadobudli už bývalí manželia počas svojho manželstva.

Vysporiadanie majetku po rozvode je nevyhnutné a je potrebné ho urobiť čo najskôr! Aby ste sa nedostali do problémov, mohli nakladať so svojou časťou majetku, prípadne nezodpovedali za dlhy vášho bývalého partnera!

Ak chcete vedieť viac vyplnte formulár a poraďte sa s odborníkom na túto problematiku.

Čo pre vás spravy notár?

  1. Poradí vám ako vysporiadať majetok z právneho hľadiska, konkrétne pre váš prípad.
  2. Napíše vám dohodu o vysporiadaní bezpodielového vlastníctva manželov.
  3. V prípade vysporiadania nehnuteľnosti za vás vybaví kataster v 20-dňovom konaní a vy ešte ušetríte 48€ na správnom poplatku.

Vysporiadanie bezpodielového vlastníctva manželov po rozvode

Čo je Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM)?

Keď sa nachádzate v manželstve, všetok majetok po vzniku manželstva nadobúdate do BSM! Sú však výnimky, kedy počas manželstva nenadobúdate majetok do BSM, a to ak majetok získate nasledovným spôsobom:

  • dedičstvom,
  • darom,
  • reštitúciou,
  • veci, ktoré slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov.

Aké podklady a informácie si treba zaobstarať na spísanie a uzavretie dohody o vysporiadaní BSM?

Na to, aby mohlo byť vysporiadané BSM dohodou, je potrebné rozdelenie majetku po rozvode, respektíve rozdelenie BSM po rozvode. Je potrebné, aby si bývalí manželia ustálili, ktorý spoločný majetok patrí do ich BSM. Následne sa dohodli, aký majetok zo spoločného majetku nadobudne každý z manželov do svojho výlučného vlastníctva. Dohodli sa, že majetok prevezme jeden z bývalých manželov a vyplatí toho druhého alebo nepríde k žiadnej výplate. Následne túto svoju dohodu musia podchytiť písomne v dohode o vysporiadaní BSM. Tá musí obsahovať okrem náležitostí platného právneho úkonu podľa Občianskeho zákonníka, aj náležitosti podľa katastrálnych predpisov na to, aby bola zavkladovateľná do katastra. Obzvlášť komplikované je vysporiadanie bytu po rozvode.

Služby notára k vysporiadaniu BSM naviac

Ak je predmetom vyporiadania aj zaplatenie odplaty jednému z bývalých manželov, je vhodné si zaplatenie takejto výplaty zabezpečiť exekučným titulom. V prípade, že k vyplateniu odplaty nedôjde, tak partner, ktorý mal byť vyplatený si môže svoj nárok voči uplatniť priamo u exekútora, vyhne sa tak súdnemu konaniu.

Tak isto odplata plynúca z dohody o vysporiadaní BSM môže byť uložená do notárskej úschovy u notára a ten peniaze vyplatí len po splnení podmienok dohodnutých účastníkmi v zápisnici o notárskej úschove peňazí.

Notár vie spísať kúpnu zmluvu alebo darovaciu zmluvu, návrh na vklad do katastra, podať všetko elektronicky do katastra, čím ušetríte 48 € na správnom poplatku a povolenie vkladu bude trvať len 20 dní. Notár Vás zároveň zastupuje pred katastrom, vybaví všetky potrebné úkony a ušetrí vás čas.

Čo sa stane, ak majetok patriaci do BSM nebude vysporiadaný dohodou?

Najlepšie je vysporiadanie BSM dohodou uzavretou medzi bývalými manželmi. Je potrebné bezodkladne vysporiadať majetok po rozvode respektíve BSM po rozvode. Ak sa bývalí manželia nedohodnú o vysporiadaní BSM dohodou, môže jeden z nich podať návrh na vysporiadanie BSM súdom. V takomto prípade však bývalí manželia už idú do súdneho konania, kde o vysporiadaní ich BSM rozhodne súd. Nepôjde len o dohodu bývalých manželov schválenú súdom, súdne konanie môže byť zdĺhavé a bývalí manželia zaplatia neraz aj vysoký poplatok za vysporiadanie BSM súdom, čo predstavuje príslušné % z hodnoty majetku patriaceho do BSM.

Ak nebude BSM vysporiadané dohodou manželov ani súdom do troch rokov od rozvodu, zo zákona nastúpi zákonné vysporiadanie BSM vo forme uplatnenia tzv. nevyvrátiteľnej domnienky. Tá spočíva v tom, že všetok spoločný majetok, ktorý nadobudli bývalí manželia počas manželstva, patrí do ich podielového spoluvlastníctva, pričom ich podiely sú rovnaké. Teda bývalí manželia tým, že neuzavreli dohodu o vysporiadaní BSM bezodkladne po rozvode sa tak môžu pripraviť o možnosť slobodne rozhodnúť o vysporiadaní ich majetku patriaceho do BSM iným pomerom než tým, ktorý im určí súd alebo zákonné vysporiadanie. Podielové spoluvlastníctvo manželov po rozvode je nežiadúce a musí prísť vysporiadanie podielového spoluvlastníctva bývalých manželov.

Kredibilitu notára JUDr. Barbory Behýlovej si môžete overiť tu.