Rozšírenie alebo zúženie BSM

Zúženie BSM

Rozšírenie alebo zúženie BSM

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov poznáme aj pod skráteným pojmom „BSM“. Čo tvorí a čo netvorí BSM sa dozviete v tomto článku.

Manželia môžu počas svojho manželstva spraviť rozšírenie BSM alebo zúženie BSM dohodou o určitý majetok. Taktiež môžu vyhradiť vznik BSM ku dňu zániku manželstva.  Každá z týchto dohôd musí byť urobená len vo forme notárskej zápisnice spísanej notárom a uzatvorenej manželmi pred notárom. Manželia sa môžu voči inej osobe na každú z týchto dohôd odvolať len vtedy, ak je tejto osobe takáto dohoda známa. Pokiaľ sa tieto dohody týkajú nehnuteľností, musia mať písomnú formu a nadobúdajú účinnosť vkladom do katastra.

Pri rozšírení alebo zúžení BSM môže byť ich predmetom len majetok, ktorý jeden z manželov ešte len ide nadobudnúť. Zúženie alebo rozšírenie je možné vykonať na základe dohody o zúžení alebo rozšírení BSM vo forme notárskej zápisnice, ktorú spíše notár a ktorú manželia uzatvoria pred notárom.

Zúžiť rozsah BSM možno napríklad tak, že do BSM nebudú patriť veci (napríklad nehnuteľnosti), ktoré ide získať jeden z manželov. Zúženie BSM sa môže týkať napríklad aj peňazí, výnosov z majetku, obchodného podielu a podobne. Zúžiť rozsah BSM možno tiež tak, že do BSM nebudú patriť taktiež záväzky, ku ktorým sa ide jeden z manželov zaviazať napríklad na základe zmluvy o úvere alebo zmluvy o pôžičke.

Rozšíriť rozsah BSM možno napríklad tak, že do BSM budú patriť aj veci, ktoré ide získať jeden z manželov darom, dedičstvom, ktoré by inak mal tento manžel vo výlučnom vlastníctve.

Kedy sa využíva zúženie BSM?

Často sa robí napríklad zúženie BSM na nehnuteľnosť a úver v banke. Pokiaľ jeden z manželov má nadobudnúť nehnuteľnosť do výlučného vlastníctva a zodpovedať sám za úver, musí doložiť zápisnicu o zúžení BSM spísanú notárom na nehnuteľnosť a úver. Ak by tento manžel nemal spísanú notársku zápisnicu o BSM na majetok a úver, tieto by patrili do BSM.

Zúženie BSM je zároveň aj preventívnym prostriedkom pred exekútormi. Majetok toho z manželov, ktorý patrí na základe zápisnice o zúžení BSM do jeho výlučného vlastníctva, nemôže byť postihnutý výkonom exekúcie. V tomto prípade týmto majetkom nezodpovedá za dlhy druhého manžela.

Vznik BSM ku dňu zániku manželstva

Ďalším spôsobom nadobúdania majetku počas manželstva do výlučného vlastníctva jedným z manželov je, keď si manželia vyhradia vznik BSM až ku dňu zániku manželstva.

BSM reálne vznikne až ku dňu zániku manželstva napríklad rozvodom manželov, smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho jedným z manželov. Takýto stav je možné dosiahnuť tak, že manželia hneď po  sobáši uzatvoria dohodu o vzniku BSM ku dňu zániku manželstva vo forme notárskej zápisnice spísanej notárom a uzavretej manželmi pred notárom. Následne každý z manželov nadobúda majetok do svojho výlučného vlastníctva až do momentu, kým nepríde k zániku manželstva. Napríklad rozvodom manželov, smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho jedného z manželov. Dňom zániku manželstva všetok majetok, ktorý sa nachádzal vo výlučnom vlastníctve každého z manželov, tvorí ich spoločné BSM.