Vysporiadanie alebo zrušenie BSM

Vysporiadanie BSM po rozvode

Vysporiadanie alebo zrušenie Bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)

Zrušenie BSM za trvania manželstva

Keďže je BSM späté s manželstvom, najčastejším spôsobom zániku BSM je zánik BSM z dôvodu zániku manželstva (rozvodom, smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho jedného z manželov). Toto sa volá vysporiadanie BSM. Ak manželstvo nezaniklo, ale je potrebné, aby zaniklo BSM, hovoríme o zrušení BSM počas manželstva. Zrušenie BSM počas manželstva je možné iba súdnou cestou z presne zákonnom stanovených dôvodov na návrh niektorého z manželov.

Zrušenie BSM súdom

Súd zruší BSM napríklad zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie BSM odporovalo dobrým mravom. Za závažný dôvod sa považuje napríklad nehospodárne nakladanie jedného z manželov so spoločným majetkom. Alebo že jeden z manželov sa zámerne nepričiňuje o vytváranie a rozmnožovanie spoločného majetku alebo sa nestará o potreby rodiny a spoločnej domácnosti (napr. sústavným a nadmerným požívaním alkoholických nápojov alebo iných omamných prostriedkov a pod.). V tomto prípade podáva návrh na súd ten z manželov, ktorý je dotknutý konaním manžela, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi. Ďalším dôvodom, kedy súd zruší BSM je napríklad prípad, že jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Návrh na zrušenie BSM na súd môže podať len ten z manželov, ktorý nezískal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Pokiaľ toto oprávnenie majú obaja manželia, môže návrh na zrušenie BSM podať ktorýkoľvek z nich. Ak bolo zrušené BSM za trvania manželstva, môže byť obnovené len rozhodnutím súdu vydaným na návrh jedného z manželov.

K ďalším prípadom zrušenia BSM počas manželstva dochádza i rozhodnutím súdu v trestnom konaní o prepadnutí majetku alebo jeho časti štátu podľa Trestného zákona. K zrušeniu BSM dochádza v tomto prípade priamo zo zákona a to dňom nadobudnutia právoplatnosti trestného rozsudku.  Rovnako rozhodnutie súdu o vyhlásení konkurzu má za následok zrušenie BSM.

Zánik BSM zánikom manželstva, ako zaniká a ako ho vysporiadať

Keďže je BSM späté s manželstvom, najčastejším spôsobom zániku BSM je zánik BSM z dôvodu zániku manželstva (rozvodom, smrťou alebo vyhlásením z mŕtveho jedného z manželov). V prípade, ak zanikne manželstvo rozvodom, dňom právoplatnosti rozsudku o rozvode zanikne aj BSM. Je potrebné ho vysporiadať dohodou o vysporiadaní BSM uzavretou medzi bývalými manželmi alebo podaním návrhu na súd na vysporiadanie BSM jedným z bývalých manželov, v oboch prípadoch do troch rokov odo dňa zániku BSM. Ak zanikne manželstvo smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho jedného z manželov, BSM bude vysporiadané v konaní o dedičstve.

Vysporiadanie BSM dohodou bývalých manželov

Vysporiadanie BSM je možné medzi bývalými manželmi dohodou. Pokiaľ sa nedohodnú bývalí manželia na vysporiadaní BSM, bude potrebné vysporiadať BSM súdnou cestou. Zákon preferuje dohodu ako spôsob vysporiadania BSM medzi bývalými manželmi. Ak dôjde k vyporiadaniu dohodou, sú bývalí manželia povinní vydať si na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali. Pokiaľ sa dohoda medzi manželmi týka nehnuteľnosti, musí mať písomnú formu a nadobúda účinnosť vkladom do katastra. Na to, aby príslušný okresný úrad, katastrálny odbor zapísal vlastnícke právo k nehnuteľnosti na základe predloženej dohody o vyporiadaní BSM, je potrebné, aby dohoda spĺňala prísne formálne podmienky v zmysle Občianskeho zákonníka týkajúceho sa platného právneho úkonu ako aj podľa katastrálneho zákona. Podpisy oboch bývalých manželov musia byť úradne overené. Ak sa dohoda týka hnuteľných vecí zákon nevyžaduje písomnú formu. Avšak bývalí manželia si musia dať písomné potvrdenie ako sa vyporiadali. V prípade dohody o vysporiadaní BSM je potrebné, aby si bývalí manželia ustálili, ktorý spoločný majetok patrí do ich BSM. Následne sa dohodli, aký majetok zo spoločného majetku nadobudne každý z manželov do svojho výlučného vlastníctva. Teda aby si majetok rozdelili, alebo sa dohodli, že majetok prevezme jeden z bývalých manželov a vyplatí toho druhého alebo nepríde k žiadnej výplate.

Vysporiadať BSM dohodou môžete u notára formou notárskej zápisnice. Viac sa dozviete tu.

Vysporiadanie BSM súdom na návrh niektorého z manželov

Ak sa vysporiadanie BSM nevykoná dohodou, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd. Platí, že pri vysporiadaní BSM sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok.

Pri vyporiadaní BSM sa medzi bývalých manželov rozdelia veci v pomere zodpovedajúcom veľkosti ich podielov. Niekedy ale takýto postup nie je účelný. V takom prípade nemožno vylúčiť, aby veci boli prikázané iba jednému z manželov a druhému manželovi bude uložená povinnosť rozdiel hodnoty vyrovnať v peniazoch. Je možný i taký spôsob vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, že spoločná vec sa prikáže do podielového spoluvlastníctva obidvom bývalým manželom.

Čo deti?

Súd prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti. Toto ustanovenie umožňuje, aby majetkové vzťahy manželov k spoločnému majetku upravili čo najspravodlivejšie v súlade s dobrými mravmi, so záujmami manželov i ich maloletých detí.

Vysporiadanie dlhov

Vysporiadanie BSM sa vykonáva ako vysporiadanie BSM v tzv. širšom zmysle, čo znamená, že do úvahy sa berú a aj pohľadávky a dlhy vzniknuté za trvania manželstva bývalých manželov a ich hospodárenia so spoločným majetkom. Toto vyporiadanie BSM sa však vykoná iba medzi bývalými manželmi, nie však vo vzťahu k tretím osobám. Veriteľom vyporiadaných manželov preto zostáva zachované ich právo žiadať napríklad splnenie dlhu od ktoréhokoľvek z bývalých manželov ako bezpodielových spoluvlastníkov.

Čo spôsobí nevysporiadanie BSM v lehote troch rokov od rozvodu manželstva?

Ak bývalí manželia neuzatvoria dohodu alebo nepodajú návrh na súd v zmysle vyššie uvedeného, po uplynutí troch rokov odo dňa zániku manželstva, nastúpi zákonná domnienka vysporiadania BSM a to taká, že bude platiť, že pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z BSM pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva, o ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.
Pri rozvode je potrebné vysporiadať BSM čo najskôr po zániku manželstva a neodkladať to na poslednú chvíľu. Netreba zabudnúť, že pokiaľ nemáte zrušené BSM zodpovedáte za dlhy svojho bývalého partnera.