Čo je bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM) ?

Čo je Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Čo je bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM) ?

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov poznáme aj pod skráteným pojmom „BSM“, je podrobne upravené v Občianskom zákonníku.

Čo tvorí a čo netvorí bezpodielové spoluvlastníctvo manželov ?

BSM tvorí všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva (veci existujúce a uchopiteľné) a čo nadobudol každý z manželov za trvania manželstva. T.j. od vzniku manželstva sobášom až po jeho zánik (rozvodom, smrťou, vyhlásením za mŕtveho) alebo po zrušenie BSM súdom za trvania manželstva. Do BSM nepatria veci získané dedičstvom alebo darom, veci, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov. Taktiež veci vydané v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

Veci, ktoré nepatria do BSM:

 • Veci, ktoré nemôžu byť predmetom vlastníctva ako veci nachádzajúce sa vo vlastníctve štátu (rieky, podzemné vody, nerastné bohatstvo a podobne).
 • Veci, ktoré nadobudol niektorý z manželov alebo obaja pred uzatvorením manželstva.
 • Veci získané dedičstvom  (na základe dedičského rozhodnutia) alebo darom (darovacia zmluva).
 • Veci, ktoré slúžia podľa svojej povahy osobnej potrebe (šatstvo, obuv, kozmetika a podobne).
 • Veci, ktoré slúžia výkonu povolania len jedného alebo obom z manželov (auto, vybavenie práce a podobne). Pokiaľ by tieto veci slúžili obom manželom, tak potom by patrili do BSM.
 • Veci získané reštitúciou. Ak mal jeden z manželov alebo obaja vec vo vlastníctve pred uzatvorením manželstva alebo mu bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

Veci, ktoré patria do BSM sú napríklad:

 • Všetky príjmy z pracovného alebo iného obdobného pracovného vzťahu.
 • Príjmy z podnikateľskej činnosti.
 • Úspory.
 • Výhry v lotérií.
 • Výnosy z majetku manželov a iné …

Ako sa dá modifikovať (zmeniť) BSM?

Manželia môžu počas svojho manželstva dohodou rozšíriť alebo zúžiť svoje BSM o určitý majetok.

Taktiež môžu vyhradiť vznik svojho BSM ku dňu zániku manželstva. Každý z manželov nadobúda majetok do svojho výlučného vlastníctva až do momentu, kým nepríde k zániku manželstva. Dňom zániku manželstva všetok majetok, ktorý sa nachádzal vo výlučnom vlastníctve každého z manželov, tvorí ich spoločné BSM.

Každá z týchto dohôd musí byť urobená len vo forme notárskej zápisnice spísanej notárom a uzatvorenej manželmi pred notárom. Manželia sa môžu voči inej osobe na každú z týchto dohôd odvolať len vtedy, ak jej im takáto dohoda známa. Pokiaľ sa tieto dohody týkajú nehnuteľností, musia mať písomnú formu a nadobúdajú účinnosť vkladom do katastra. Viac o modifikácii BSM u notára sa dočítate tu.