Darovacia listina

100% spoľahlivá Darovacia listina na Nehnuteľnosť vypracovaná Notárom. Vyplnte formulár a zistite Cenu úkonu.

Darovacia listina na Nehnuteľnosť bude elektronicky podaná na Kataster. Ušetrite 48€ na správnom poplatku!

10 výhod Darovacej zmluvy vo forme notárskej zápisnice:

  1. Zmluvu spisuje právnik a je viazaný mlčanlivosťou.
  2. Notár podá návrh na vklad elektronicky a Vy ušetríte 48 € na správnom poplatku (zaplatíte len 18 € za vklad).
  3. Darovacia zmluva na nehnuteľnosť  podaná na kataster vo forme notárskej zápisnice, je zavkladovaná v zrýchlenom konaní do 20 dní.
  4. Notár Vás na základe jemu udeleného splnomocnenia bude zastupovať v katastrálnom konaní a vybaví všetky potrebné úkony.
  5. Notár Vám poskytne komplexné právne poradenstvo v oblasti darovania vrátane vysvetlenia problematiky započítania daru.
  6. Zmluva spísaná vo forme notárskej zápisnice je verejnou listinou. Má vyššiu dôkaznú silu a v prípade, ak niekto namietne jej platnosť, musí svoje tvrdenie preukázať!
  7. Zmluva spísaná vo forme notárskej zápisnice je po podpise uložená v Notárskom centrálnom registri listín. Nikto ju nemôže falšovať!
  8. Zmluvu vo forme notárskej zápisnice môže notár spísať aj s osobou, ktorá je napr. hluchá, nemá, nevidomá, nemôže čítať alebo písať atď. (samozrejme za zákonných podmienok v prítomnosti svedkov, príp. dôverníka).
  9. Notár ručí za zistenie totožnosti účastníkov zmluvy (pre prípady podvodu).
  10. Notár môže vo forme doložky k notárskej zápisnici vykonať opravu chýb danej notárskej zápisnice.

Riziká darovania

Darca môže žiadať vrátiť dar, ak existujú na vrátenie daru zákonné dôvody. Dar jednému dieťaťu sa môže započítať pri dedičskom konaní do povinného podielu tohto dieťaťa ako neopomenuteľného dediča. Darovacia zmluva na nehnuteľnosť môže mať aj iné právne vady.

Darovacia zmluva je napadnuteľná, preto je vždy vhodné poradiť sa a prípadne aj dať si ju vyhotoviť profesionálom. Chcete si byť istý, že bude Vaša darovacia zmluva dobre vypracovaná a znížiť riziká ?

Nechajte si vypracovať profesionálnu darovaciu zmluvu a poraďte sa o možných dôsledkoch darovania s notárom.

Darovacia zmluva na nehnuteľnosť

Darovacia listina na nehnuteľnosť s vecným bremenom

Darovanie nehnuteľností a doživotné právo bývania a užívania nehnuteľností sú jednou z najlepších možností ako usporiadať svoje majetkové pomery ešte počas života. Najčastejšou formou darovania je darovacia zmluva na byt alebo rodinný dom s vecným bremenom. Vecné bremeno je napríklad právo doživotného bývania alebo užívania nehnuteľností.

Nebojte sa svoj majetok previesť vo forme darovania na svoje deti alebo blízkych počas života! Ste chránený vecným bremenom v podobe doživotného bývania a užívania majetku, ktorý ste darovali, ktoré je zapísané na Vaše meno na liste vlastníctva. Na základe vecného bremena Vás obdarované osoby nemôžu pripraviť o strechu nad hlavou, ani darovaný majetok previesť alebo zaťažiť napríklad tým, že si zoberú úver. Ak sa obdarované osoby budú k Vám správať nevhodne, zo zákonných dôvodov môžete žiadať vrátenie daru.

Vklad do katastra nehnuteľností

Spolu s darovacou zmluvou na nehnuteľnosť (prípadne aj vecným bremenom) Vám notár pripraví aj návrh na vklad do katastra nehnuteľností, tak isto oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad, všetko spolu podá elektronicky na kataster. Pri elektronickom podaní ušetríte viac ako polovicu správnych poplatkov až 48 € (zaplatíte len 18 €). Taktiež Vás bude zastupovať v katastrálnom konaní.

Dodatok k darovacej zmluve

Ak potrebujete opraviť alebo doplniť darovaciu zmluvu. Notár prípravy dodatok k darovacej zmluve na nehnuteľnosť.

Viac o darovacej zmluve nájdete tu.
Kredibilitu notára JUDr. Barbory Behýlovej si môžete overiť tu.