Služby

Služby notárského úradu

Služby
Notársky úrad poskytuje všetky bežné notárske služby.

Zároveň môžete využiť aj následovne špeciálne ponuky:

Mobilná kancelária

Po dohode s Notárom je možné robiť notárske úkony priamo u klienta. Notár ma prenosný skener a tlačiareň s notebookom napojeným na informačný systém, takže je to doslova mobilná kancelária. Banská Bystrica je polohou v strede Slovenska, preto ma notár všade blízko.

Veľká zasadacia miestnosť

Vo vopred dohodnutom čase je pre klientov k pripravená veľká zasadacia miestnosť, kde sa zmestí až 12 ľudí. Zasadacia miestnosť môže byť vybavená počítačom a tlačiarňou, kde si klient v prípade potreby môže Zadarmo upraviť a vytlačiť svoje dokumenty pred podpisom.

Osobný prístup

Všetky listiny sú upravované klientom na presne na mieru. Dávame si záležať aby komunikácia s klientom bola na vysokej úrovni. Preto do listiny zahrnieme všetky náležitosti a klientovi tak šetríme čas a peniaze, o ktoré by mohol prísť, ak by listina nebola kvalitne spracovaná.

Každý klient je pre nás dôležitý, preto si vždy vypočujeme čo klient potrebuje a pokiaľ to je v našich silách, snažíme sa mu vyhovieť. Sú prípady kedy nie je možné spraviť čo klient požaduje, vtedy radi poskytneme radu, čo sa tým dá robiť.

Zistite cenu notárskeho úkonu …

 

Ostatné Služby Notárskeho Úradu

 • spisovanie záložných zmlúv,
 • spisovanie tzv. exekučných (vykonateľných) notárskych zápisníc, vrátane hmotnoprávnych úkonov v nich obsiahnutých v súlade s občianskym alebo obchodným právom, a pod.,
 • spisovanie iných zmlúv, dohôd a listín z oblasti občianskeho záväzkového práva napr. prevzatie dlhu, pristúpenie k záväzku, ručiteľské vyhlásenie, uznanie dlhu, dohoda o započítaní, dohoda o novácií, dohoda o urovnaní, a pod.,
 • spisovanie iných zmlúv a dohôd z oblasti občianskeho záväzkového práva napr. zmluvy o budúcich zmluvách, zaopatrovacie zmluvy, inominátne – nepomenované zmluvy a dohody, zmluvy o pôžičkách, zmluvy o postúpení pohľadávok, zmluvy o zabezpečovacom prevode práv, zmluvy o zabezpečovacom postúpení pohľadávok, a pod.,
 • spisovanie kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy, zámennej zmluvy týkajúcich sa nehnuteľností,
 • osvedčovanie podpisov a kópií listín,
 • osvedčovanie priebehu valných zhromaždení obchodných spoločností, zasadaní a schôdzí iných právnických osôb,
 • osvedčovanie priebehu dobrovoľných dražieb (prvotných aj opakovaných), vrátane registrácie zápisov a zmien oznámení o dražbe do notárskeho centrálneho dražieb, vydanie potvrdení z notárskeho centrálneho registra dražieb,
 • osvedčovanie iných právne významných skutočností, ktoré by mohli byť podkladom pre uplatnenie práv alebo vynútenie povinností, osvedčenie iných skutkových dejov,
 • osvedčenie vyhlásenia o  vydržaní vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu,
 • osvedčenie o vykonaní protestácii zmeniek,
 • osvedčovanie žrebovaní,
 • osvedčenie predloženia vecí,
 • osvedčenie o predložení listiny a kedy sa tak stalo,
 • osvedčenie o tom, že je niekto nažive,
 • vykonávanie správy majetku,
 • vykonávanie funkcie správcu dedičstva.
 • Registrácia 2 percenta z dane. Zápis do registra prijímateľov príslušného podielu percenta zaplatenej dane z príjmu za príslušné časové obdobie.